نویسنده = ������������ ������
تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر توزیع شوری در خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 15-25

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقابزرگی؛ علی اصغر قائمی


اثر شوری بر کاربرد حسگر‏های هوشمند در تعیین رطوبت خاک

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 135-146

جواد رحمانی ثقیه؛ علی قائمی