اثر شوری بر کاربرد حسگر‏های هوشمند در تعیین رطوبت خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز – ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران

چکیده

دقت و اثربخشی کشاورزی دقیق، تا حد زیادی به تحلیل دقیق و به موقع شرایط رطوبتی خاک وابسته است. نمایش وضعیت آب خاک به‌صورت پیوسته، روشی مناسب برای بهینه کردن آبیاری در کشاورزی است. سیستم‌های هوشمند آبیاری مبتنی بر کاربرد حسگرهای رطوبتی خاک می‏توانند بیشترین کارایی مصرف آب در مزرعه را با حفظ رطوبت خاک در سطح بهینه فراهم کنند. شوری محلول خاک بر مقدار رطوبت اندازه‏گیری‌شده توسط حسگر‏های هوشمند اثر می‏گذارد. به‌همین منظور در این تحقیق، عملکرد چهار حسگر هوشمند با چند روش متداول، برای تعیین مقدار رطوبت خاک در شرایط کاربرد آب شور در عمق 30 و 60 سانتی‏متری از سطح خاک ارزیابی شد. حسگر‏های هوشمند استفاده‌شده در این تحقیق، شامل Watermark 200ss-v، Watermark 200ss، ICS 9101 و ICS 9001 و روش‏های متداول تعیین رطوبت خاک، شامل تانسیومتر، بلوک‏های گچی، نوترون‏متر و روش وزنی هستند. بنابر نتایج بین حسگر‏های هوشمند، حسگر Watermark 200ss-v در اندازه‏گیری رطوبت خاک در شرایط کاربرد آب شور دقت مناسبی داشت و بین روش‏های متداول تعیین رطوبت خاک، نوترون‏متر دارای دقت مناسب و بلوک‏های گچی و تانسیومتر فاقد دقت مناسب بودند. نتایج نشان داد در شرایط کاربرد آب شور، حسگر Watermark 200ss-v و تانسیومتر در مکش‏های ضعیف نسبت به مکش‏های قوی، داده‏های دقیق‏تری از مقدار رطوبت خاک را اندازه‏گیری می‏کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity on performance of smart sensors in determination of soil moisture content

نویسندگان [English]

  • Javad Rahmani Soqay 1
  • Ali Ghaemi 2
1 Former M.Sc. Student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The accuracy and effectiveness of precision agriculture is highly depending on accuracy and time analysis of the soil moisture conditions. Monitoring of the soil water status is a proper method for optimizing the agricultural irrigation. Automation irrigation, based on soil moisture measurement by smart sensors has the potential to provide maximum water use efficiency by maintaining soil moisture at optimum levels. The salinity of the soil solution has a great impact on sensibility of the smart sensors the soil moisture content is determined. Therefore, in this study the performance of 4 smart sensors were compared to common methods in order to estimate the amount of soil water content under saline water at 30 and 60 cm depth from soil surface. The smart sensors used in this study were Watermark 200ss-v, Watermark 200ss, ICS 9101 and ICS9001 and the common methods which used to determining the soil moisture content were tensiometer, gypsum blocks, neutron meter and gravimeter method. The results showed that the Watermark 200ss-v was introduced as a highest accurate method to determine the soil moisture content. Among the conventional methods, the neutron meter showed a reasonable accuracy of soil moisture measurement. Using the gypsum block and tensiometer were not the appropriate method for soil moisture measurement. The results indicated that the performance of Watermark 200ss-v and tensiometer for measuring the soil moisture content under low soil moisture tension is better than in high soil tension condition. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • neutron meter
  • Sensor
  • soil suction
  • tensiometer
  • Water use efficiency