نویسنده = قائمی، علی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر توزیع شوری در خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-25

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقابزرگی؛ علی اصغر قائمی


2. اثر شوری بر کاربرد حسگر‏های هوشمند در تعیین رطوبت خاک

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 135-146

جواد رحمانی ثقیه؛ علی قائمی


3. بررسی اثرات کاربرد پساب تصفیه شده و کودهای شیمیایی بر عملکرد کلم بروکلی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 13-24

مصطفی رجبی سرخنی؛ علی قائمی