تأثیر تنش شوری و بیش‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار مؤسسة تحقیقات پنبة کشور

چکیده

آزمایشی به‌منظور بررسی تأثیر توأم تنش‌های آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل سبز (Capsicum annum) رقم گرین هاشمی (در شرایط گلخانه‌ای)، در آزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالب طرحی کاملاً تصادفی با سه تکرار به‌صورت گلدانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این تحقیق به دو فاکتور کیفیت و کمیت آب آبیاری توجه شد. فاکتور کیفیت آب آبیاری دارای پنج سطح شوری (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد اختلاط آب شور دریای خزر) و فاکتور کمیت آب آبیاری شامل سه سطح (۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ درصد تبخیر از سطح تشت) بود. با استفاده از نرم‌افزار SAS نتایج تجزیة آماری پس از برداشت، نشان داد که میزان آب آبیاری بر طول میوه، قطر و نسبت طول به قطر میوه در سطح احتمال 5 درصد معنادار و میزان شوری آب آبیاری نیز بر تعداد میوه‌های برداشت‌شده از هر بوته، وزن تر، وزن خشک، ارتفاع بوته، طول، قطر و نسبت طول به قطر میوه در سطح احتمال ۱ درصد کاملاً معنادار بود. همچنین، اثر برهمکنش میزان آب آبیاری و شوری بر ارتفاع بوته، طول میوه و نسبت طول به قطر میوه در سطح ۱ درصد و قطر میوه در سطح احتمال ۵ درصد معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salinity stress and over irrigation on yield and yield components of green pepper

نویسندگان [English]

  • Farasat Sajjadi 1
  • Hossein Sharifan 2
  • Aboutaleb Hezarjaribi 2
  • Ghorban Ghorbani-e-Nasrabad 3
1 M.Sc. Student, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, College of Water & Soil Engineering, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Iran
3 Assistant Professor, Cotton Research Institute, Iran
چکیده [English]

The goal of this study was to investigate the effect of salinity and amounts of irrigation water on yield and yield components green pepper (Capsicum annum) variety of green Hashemi in greenhouse conditions.The research was done based on factorial experiment in completely randomized design including three replications as pot planting in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.Irrigation water quality consist of five levels of salinity (0%, 10%, 20%, 30% and 40% of the mixing sea water and tap water) and the quantity of irrigation water consist of three levels (100%, 125% and 150% of water requirement were considered). Data were analyzed with SAS and the results showed that the effect of irrigation water quantities on length, diameter and length to diameter ratio of fruit was significant (P<0.05). The results showed that effect of irrigation water salinity on number of fruit per plant, fresh and dry weight, plant height, length, diameter and length to diameter ratio of fruit was significant (P<0.01). The interaction effect of salinity and irrigation water quantities on plant height, length and length to diameter ratio of fruit was significant (P<0.01), but diameter of fruit was significant (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capsicum annum L
  • Flooding
  • pepper
  • quantity of irrigation water
  • Water quality
1. بابائیان جلودار، ن. و ضیاء تبار احمدی، م. خ. ۱۳۸۱. رشد گیاه در اراضی شور و بایر (ترجمه)، انتشارات دانشگاه مازندران، ایران. ۱۲۰ ص.
2. حیدری، ن.، خیرابی، ج.، علایی، م.، فرشی، ع.ا.، کاظمی، پ.، وزیری، ژ.، انتصاری م.ر.، دهقانی سانیج، ح.، سادات میری، م.ح.، و میرلطیفی، م. ۱۳۸۶. کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه­ای. ناشر کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. صفحه ۱۸۰.
3. رحمانی، ع. و حاج رسولی­ها، س. ح. ۱۳۸۲. تأثیر تنش شوری بر روی عملکرد ارقام یونجه. مجله کویر ایران. ۷۴-۵۷.
4. رضایی نژاد، ع. ا.، دولت شاه، م. و غلامی، م. ۱۳۹۴. اثر تنش شوری بر روی عملکرد میوه و برخی خواص شیمیایی و بیولوژیکی توت فرنگی رقم کاماروسا. تولیدات گیاهی. (۲) ۱۴: ۱۳۸-۱۲۷.
5. زمانی، ص.، نظامی، م. ط.، حبیبی، د. و بایبوردی، ا. ۱۳۸۸. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه در شرایط تنش شوری. مجله تنش­های گیاهی، جلد ۱، شماره ۲.
6. زمانیان، م.، وکیل، ر. و میرزاپور، م. ح. ۱۳۸۳. عملکرد ۵ رقم یونجه تحت شرایط شوری.آب و خاک. (۱) ۱۸: ۱-۱۱
7. عابدی، م. ج.، نیریزی، س.، ابراهیمی، ن.، ماهرانی، م.، خالدی، ه. و همکاران. ۱۳۸۱. استفاده از آب شور در کشارزی پایدار. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی . ۴۹: ۲۳۵ ص.
8. عباسیان، ا. و اسماعیلی، م.ع. ۱۳۸۴. کاربرد آب دریای مازندران بر جوانه زنی، رشد و عملکرد پنبه رقم ساحل
9. کریمی، ع.، ۱۳۸۸. بررسی رژیم­های مختلف آبیاری سطحی بر روی راندمان مصرف کود نیتروژن در گیاه چغندر قند. مجله تحقیقات گیاهی. (۱) ۱۶: ۱۴۸-۱۳۳.
10. نبی زاده ، م. ر. ۱۳۸۱. اثر سطوح مختلف شوری بر رشد و عملکرد زیره سبز.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت.  دانشگاه فردوسی مشهد.
11. Adams, P. 1991. Effects of increasing the salinity of the nutrient solution with major nutrients or sodium chloride on the yield, quality and composition of tomatoes grown in rock wool. Horticulture Science. 66(2): 201-20.
12. Aktas, H., Abak, K., Cakmak, I. 2006. Genotypic variation in the responses of pepper to salinity. Scientia Horticulture. 110: 260-266.
13. Al-Harbi, A.R., A.M. Al-Omran, M.M. Alenazi1 and M.A. Wahb-Allah, 2015. Salinity and deficit irrigation influence tomato growth yield and water use efficiency at different developmental stages. international journal of agriculture and biology., 17: 241-250
14. Aschi-Smiti, S., Chaibi, W., Brouquisse, R., R Card, B & saglio, P. 2003. Assessment of enzyme induction & aerenchyma formation as mechanisms for flooding tolerance in Trifolium subterra neum park. Annals of Botany. 91: 195-204.
15. Ashraf, M. (2003). Relationships between leaf gas exchange characteristics and growth of differently adapted populations of Blu panicgrass (Panicum antidotale Retz.) under salinity or water logging. Plants Science. 165: 69-75.
16. Baccio, D., Navari-izzo, F. and Izzo, R. 2004. Saline water irrigation: antioxidant irrigation Science, 14: 21-26.
17. CORNILLON P., PALLOIX A., 1995. Influence de la salinité et de la température du substrat sur la corissance et la nutrition du piment. Fruits 50, 469-471. [In French].
18. Dat, j. F., Capelli, N., Folzer, H., Bourgeade, P & Badot, P. M. 2004. Review: Sensing and signaling during plant flooding. Plant physiology & Biochemistry. 42: 273-282.
19. Farhatullah, R., and Raziuddin, M. 2002. In vitro effect of salt on the vigor of potato (Solanum tuberosum L.) Plantlets Biotechnology. 1: 73-77.
20. Huang B., and Wilkinson R.E. (2000). Plant – Environment intractions 263-280.
21. Jacoby, B. 1994. Mechanisms involved in salt tolerance by plants. In" M. Pessarakli (ed.) Handbook of plant and crop stress". Marcel Dekker, New York. pp: 97-145
22. Kozlowski, T. T. 1997. Responses of woody plants to flooding and salinity. Tree Physiology Monograph. 1: 1-12.
23. Lehkozivova J., and kohajodva, Z. 2009. The quality and authenticity markers of tomato ketchup. Acta Chimica Solvaca. 2: 88- 96.
24. Navarro, J. M., V. Martinez and M. Carvajal. 2000. Ammonium, bicarbonate and calcium effects on tomato plants grown under saline conditions. Plant Science. 157: 89-96.