دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395 

مقاله پژوهشی

تخمین مقدار ماده خشک با استفاده از شاخص سطح برگ

صفحه 1-13

پیمان دانش کار آراسته؛ سعید ستوده نیا؛ عباس ستوده نیا؛ عباس کاویانی


تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب بر اساس دانة ذرت و تغییرات رطوبتی خاک

صفحه 47-59

افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ الهام جورونی؛ عبدالرحمان برزگر؛ عباس ملکی


تأثیر تنش شوری و بیش‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز

صفحه 89-100

فراست سجادی؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ قربان قربانی نصرآباد


تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک

صفحه 117-132

سارا حویزاوی؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه