کلیدواژه‌ها = اقتصادی
ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک سدها با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-ANP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

جمال محمدولی سامانی؛ راضیه خسروی طا ئمه؛ سیده لیلا رضوی طوسی