نویسنده = ������������ ������������������ ����������
مروری بر نقش بازارآب به‌عنوان رویکردی برای مدیریت منابع با تأکید بر شرایط ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 907-934

سپیده زراعتی نیشابوری؛ حسین خزیمه نژاد