مروری بر نقش بازارآب به‌عنوان رویکردی برای مدیریت منابع با تأکید بر شرایط ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

10.22059/jwim.2022.343656.996

چکیده

افزایش جهانی تقاضای آب در کنار عرضه محدود و در حال کاهش آن، سبب شده تا بحران آب تقریباً تمامی نقاط کره زمین را تهدید کرده و این مسئله را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر بدل نماید. پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم روند فعلی بهره‌برداری از این منابع، تا سال 2050 بیش از 21 درصد از جمعیت جهان در معرض تنش‌آبی شدید قرار گیرند. از این‌رو، بیش‌تر کشورها به اتخاذ سیاست‌های جدید در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش یافته‌اند و توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار به‌عنوان یک روش پایدار، انعطاف‌پذیر و کارا در مدیریت منابع آب و بازتوزیع آن بین مصارف مختلف، مطرح است. اگرچه نقش مؤثر بازارهای آب در تقویت استفاده از منابع بسیار محدود آب، افزایش فرصت‌ها برای بهبود بهره‌وری و کارایی مصرف آن به‌خوبی روشن شده است. اما توانایی بازار در تخصیص کارا و بهینه آب در گرو برقراری شرایط خاصی می‌باشد و بهره‌گیری از این روش در ایران مستلزم شناخت بسترهای لازم برای تشکیل یک بازار آب و هم‌چنین پیامدهای اقتصادی آن می‌باشد. مقاله حاضر با رویکرد مروری- تحلیلی ضمن معرفی رویکرد جدید مدیریت آب مبتنی بر طرف تقاضا، به تبیین مبانی نظری بازار آب، مفاهیم و ویژگی‌های آن پرداخته و با تشریح الزامات پیاده‌سازی آن در عمل، تجربیات گذشته بازار آب در ایران و جهان را مورد واکاوی قرار داده و مزایا و چالش‌های آن را به تصویر می‌کشد و بر این اساس پیشنهادها و راه‌حل‌هایی برای اصلاح با تأکید بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی حاکم بر مدیریت منابع آب کشور ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on the Role of the Water Market as a Management Approach with an Emphasis on the Situation in Iran

نویسندگان [English]

 • Sepideh Zeraati Neyshabouri
 • Hossein Khozeymehnezhad
. Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

The global increase in water demand, along with its limited and declining supply, has caused the water crisis to threaten almost all parts of the globe, making it one of the greatest challenges in the present century. It is predicted that if the current trend of exploitation of these resources continues, more than 21 percent of the world's population will be exposed to severe water stress by 2050. Therefore, most countries have tended to adopt new policies related to water demand management instead of water supply management, as well as developing market-based mechanisms as a sustainable, flexible, and efficient method in managing of water resources and redistributing it between different uses. However, the effective role of water markets in strengthening the use of very limited water resources, increasing opportunities to improve productivity and efficiency of its consumption is well understood. However, the ability of the market to efficiently and optimally allocate water depends on the establishment of special conditions, and the use of this method in Iran requires knowledge of the necessary conditions for the formation of a water market as well as its economic consequences. The present article introduces a new approach to demand-based water management with a review-analytical approach, explains the theoretical foundations of the water market, its concepts, and features, and explains the requirements for its implementation in practice, examines past experiences of the water market in Iran and the world, and, depicts its advantages and challenges, then proposes solutions for reform with emphasis on the economic, social, and legal conditions governing the management of the country's water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drought
 • Water Rights
 • Water Resources Management
 • Water Security
 1. Abolhassani, L., Shahnoushi, N., Rahnama, A., & Rahmati, A.(2019). The role of water market formation in the use of water resources in agriculture (Case study: Mashhad plain).Agricultural Economics and Development. 106, 1-30. (In Persian)
 2. Ahmadi, A., Zulfiqaripour, M.A., & Nikoei, A. (2018) Refinements and legal considerations of local water market, case study: Isfahan-Borkhar plain.Iranian Water Resources Research, 14 (5), 137-148. (In Persian)
 3. Alarcón, J., & Juana, L. (2016). The water markets as effective tools of managing water shortages in an irrigation district. Water resources management, 30(8), 2611-2625.
 4. Albiac, J., Calvo, E., Kahil, T., & Esteban, E. (2020). The challenge of irrigation water pricing in the Water Framework Directive. Water Alternatives, 13(3), 674-690.
 5. Alexandra, J., & Rickards, L. (2021). The Contested Politics of Drought, Water Security and Climate Adaptation in Australia's Murray-Darling Basin. Water Alternatives, 14(3).
 6. Ann Wheeler, S., & Garrick, D.E. (2020). A tale of two water markets in Australia: lessons for understanding participation in formal water markets. Oxford Review of Economic Policy, 36(1), 132-153.
 7. Bajaj, A., Singh, S.P., & Nayak, D. (2022). Impact of water markets on equity and efficiency in irrigation water use: a systematic review and meta-analysis. Agricultural Water Management, 259, 107-182.
 8. Barlow, M., & Clarke, T. (2002). Who owns water?. The Nation, 2(9), 11-14.
 9. Bauer, C.J. (2012). Against the current: privatization, water markets, and the state in Chile (Vol. 14). Springer Science & Business Media.
 10. Behloolvand, A., Sadr, S., &Hashemi, S. (2014). Investigating the role of agricultural water markets in pricing and allocation of water resources (Case study: Majn water market).Iranian Agricultural Economics and Development Research, 45 (4), 761-773. (In Persian)
 11. Bjornlund, H., & McKay, J. (2002). Aspects of water markets for developing countries: experiences from Australia, Chile, and the US. Environment and Development Economics, 7(4), 769-795.
 12. Bjornlund, H., Wheeler, S., & Cheesman, J. (2011). Irrigators, water trading, the environment and debt: Buying water entitlements for the environment. Basin Futures, 291.
 13. Bohlulvand, H. (2006). Estimation of agricultural water demand function and study of market mechanism in agricultural water pricing. Master Thesis, Shahid Beheshti University. (In Persian)
 14. Bruun, B., Jackson, K., & Lake, P. (2017). state water plan: Water for Texas. Texas Water Dept. Board, Austin, TX.
 15. Chong, H., & Sunding, D. (2006). Water markets and trading. Annual Review in Environtal Resourrce, 31, 239-264.
 16. Crase, L., & O'Keefe, S. (2009). The paradox of national water savings: a critique of'Water for the Future'. Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform, 45-60.
 17. Easter, K.W., & Huang, Q. (2014). Water markets: how do we expand their use?. In Water markets for the 21st century (pp. 1-9). Springer, Dordrecht.
 18. European Commission (EC) (2011). Role of water pricing and water allocation in agriculture in delivering sustainable water use in Europe – final report. Project number 11589.
 19. European Commission (EC) (2012) The role of water pricing and water allocation in agriculture in delivering sustainable water use in Europe. Project number 11589.
 20. Garrick, D.E., Hernández-Mora, N., & O’Donnell, E. (2018). Water markets in federal countries: comparing coordination institutions in Australia, Spain and the Western USA. Regional Environmental Change, 18(6), 1593-1606.
 21. Garrido, A., Rey, D., & Calatrava, J. (2012). Water trading in Spain. Water, agriculture and the environment in Spain: can we square the circle, 205-216.
 22. Ghorbanian, M., Fassihi Harandi, M., & Merit, A.(2019). ‘Social water banking’. Redefining water governance regimes, 15 (4), 437-425. (In Persian)
 23. Goldman, M. (2007). How “Water for All!” policy became hegemonic: The power of the World Bank and its transnational policy networks. Geoforum, 38(5), 786-800.
 24. Grafton, R.Q., Garrick, D., Manero, A., & Do, T.N. (2019). The water governance reform framework: overview and applications to Australia, Mexico, Tanzania, USA and Vietnam. Water, 11(1), 137.
 25. Grafton, R.Q., Horne, J., & Wheeler, S.A. (2016). On the marketisation of water: Evidence from the Murray-Darling Basin, Australia. Water Resources Management, 30(3), 913-926.
 26. Grafton, R.Q., Landry, C., Libecap, G.D., McGlennon, S., & O'Brien, R. (2010). An integrated assessment of water markets: Australia, Chile, China, South Africa and the USA (No. w16203). National Bureau of Economic Research.
 27. Grafton, R.Q., Libecap, G., McGlennon, S., Landry, C., & O’Brien, B. (2020). An integrated assessment of water markets: a cross-country comparison. Review of Environmental Economics and Policy.
 28. Griffin, R.C. (2016). Water resource economics: The analysis of scarcity, policies, and projects. MIT Press.
 29. Hart, B.T. (2016). The Australian Murray–Darling Basin Plan: challenges in its implementation (Part 2). International Journal of Water Resources Development, 32(6), 835-852.
 30. Hearne, R., & Donoso, G. (2014). Water markets in Chile: are they meeting needs?. In Water markets for the 21st century (pp. 103-126). Springer, Dordrecht.
 31. Hernández-Mora, N., & Del Moral, L. (2015). Developing markets for water reallocation: Revisiting the experience of Spanish water mercantilización. Geoforum, 62, 143-155.
 32. Howe, C.W.C. (2015). The development of an efficient water market in northern Colorado, USA. In Use of Economic Instruments in Water Policy (pp. 301-315). Springer, Cham.
 33. Jackson, S. (2018). Water and Indigenous rights: Mechanisms and pathways of recognition, representation, and redistribution. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 5(6), e1314.
 34. Jafari, S.A. (2004).Water market approach and its requirements.Journal of Agricultural Economics and Development. 48 (12), 75-105. (In Persian)
 35. Jefreh, A., &Alizadeh, S. (2009). Investigating the role of the market in the optimal allocation of water resources.National Economics Quarterly, 3 (8), 74-89. (In Persian)
 36. Jiang, M., Webber, M., Barnett, J., Zhang, W., & Liu, G. (2021). Making a water market intermediary: the China Water Exchange. International Journal of Water Resources Development, 1-18.
 37. Keramatzadeh, A., Chizari, A.H., &Sharzehi, G. (2013).Analysis of Economic and Social Impacts of Creation and Development of Water Market in Agriculture (Case Study of Non-Stable Lands of Shirin Darreh Dam in Bojnourd).Economic research, 48 (3), 107-128. (In Persian)
 38. Keramatzadeh, A., Chizari, A.H., &Sharzehi, G. (2016). The Role of Water Market in Determining the Economic Value of Agricultural Water with a Positive Mathematical Planning Approach (Case Study: Downstream Lands of Shirin Darreh Bojnavard Dam).Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 5 (26), 62-69. (In Persian)
 39. Kiani, G., & Bagheri, A.(2012).Investigation of local water markets in Ardabil province.Ardabil Regional Water Company. (In Persian)
 40. Kiani, G.(2008).The role of the market in the allocation of water resources, a case study of the insane water market. Doctoral dissertation, University of Tehran. (In Persian)
 41. Le Quesne, T., Pegram, G., & Von Der Heyden, C. (2007). Allocating scarce water. A primer on water allocation, water rights and water markets.
 42. Loch, A., Wheeler, S., Bjornlund, H., Beecham, S., Edwards, J., Zuo, A., & Shanahan, M. (2013). The Role of Water Markets in Climate Change Adaptation; National Climate Change Adaptation Research Facility, University of South Australia, Gold Coast: Adelaide, Australia.
 43. Mabhaudhi, T., Mpandeli, S., Nhamo, L., Chimonyo, V.G., Nhemachena, C., Senzanje, A., & Modi, A.T. (2018) Prospects for improving irrigated agriculture in southern Africa: Linking water, energy and food. Water, 10(12), 1881.
 44. Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis?. Journal of environmental studies and sciences, 4(4), 315-328.
 45. Marston, L., & Cai, X. (2016.) An overview of water reallocation and the barriers to its implementation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 3(5), 658-677.
 46. Matchaya, G., Nhamo, L., Nhlengethwa, S., & Nhemachena, C. (2019). An overview of water markets in southern Africa: an option for water management in times of scarcity. Water, 11(5), 1006.
 47. Meinzen‐Dick, R., & Ringler, C. (2008). Water reallocation: drivers, challenges, threats, and solutions for the poor. Journal of Human Development, 9(1), 47-64.
 48. Nazari, M.R.(2016).Water market in theory and practice: Market thumb and public policy.Water and sustainable development, 3 (1), 103-114. (In Persian)
 49. Nikoei, A., & Najafi, B. (2011). Welfare Effects of Establishing Agricultural Water Market in Iran: A Case Study of Isfahan Irrigation Networks.Agricultural Economics and Development, 19 (4), 51-83. (In Persian)
 50. Palanisami, K. (2009). Water markets as a demand management option: potentials, problems and prospects. Strategic analyses of the national river linking project (NRLP) of India. Promoting irrigation demand management in India: potentials problems and prospects, 3, 47-70.
 51. Palomo-Hierro, S., Gómez-Limón, J.A., & Riesg, L. (2015.) Water markets in Spain: Performance and challenges.
 52. Prieto, M. (2022). Indigenous Resurgence, Identity Politics, and the Anticommodification of Nature: The Chilean Water Market and the Atacameno People. Annals of the American Association of Geographers, 112(2), 487-504.
 53. Ralph, F.M., & Dettinger, M.D. (2012). Historical and national perspectives on extreme West Coast precipitation associated with atmospheric rivers during December 2010. Bulletin of the American Meteorological Society, 93(6), 783-790.
 54. Renwick, M.E., & Archibald, S.O. (1998). Demand side management policies for residential water use: who bears the conservation burden?. Land economics, 343-359.
 55. Sadeghi, H., & Asayesh, H.(2016).Formation of water market from the perspective of Islamic economics.Quarterly Journal of Islamic Economics and Banking, 15, 71-92. (In Persian)
 56. Sadoff, C.W., Hall, J.W., Grey, D., Aerts, J.C.J.H., Ait-Kadi, M., Brown, C., & Wiberg, D. (2015). Securing Water, Sustaining Growth. Report of the GWP/OECD Task Force on Water Security and Sustainable Growth.
 57. Sadr, K.(2003). The Role of Market Institution and Public Sector in Sustainable Management and Development of Water Sector, Scientific Report No. 16, Office of Water Economics, Deputy Minister of Planning, Ministry of Energy, Tehran. (In Persian)
 58. Schwabe, K., Nemati, M., Landry, C., & Zimmerman, G. (2020). Water markets in the Western United States: Trends and opportunities. Water, 12(1), 233.
 59. Segerfeldt, F. (2005). Water for sale: How business and the market can resolve the world's water crisis. Cato Institute.
 60. Tahmasebi, A., & Askari Bazayeh, F. (2017). Water markets and their promises for water demand management. Journal of Water Management in Agriculture, 4 (2), 45-52. (In Persian)
 61. Turner, R.K., Georgiou, S., Clark, R., Brouwer, R., & Burke, J.J. (2004). Economic valuation of water resources in agriculture: From the sectoral to a functional perspective of natural resource management (Vol. 27). Food & Agriculture Org.
 62. Vahedizadeh, S., Forouhar, L., & Karachian, R.(2018).A comparative study of international water market experiences.Iranian Water Resources Research, 14 (4), 194-205. (In Persian)
 63. Varady, R.G., Zuniga-Teran, A.A., Gerlak, A.K., & Megdal, S.B. (2016). Modes and approaches of groundwater governance: A survey of lessons learned from selected cases across the globe. Water, 8(10), 417.
 64. Varghese, S. (2013). Water governance in the 21st century: lessons from water trading in the US and Australia. Institute for Agriculture and Trade Policy, 3993-4003.
 65. Wheeler, S., Bjornlund, H., & Loch, A. (2014). Water trading in Australia: Tracing its’ development and impact over the past three decades. In Water Markets for the 21st Century (pp. 179-202). Springer, Dordrecht.
 66. Wheeler, S.A., Loch, A., Crase, L., Young, M., & Grafton, R.Q. (2021). Developing a water market readiness assessment framework. In Water Markets. Edward Elgar Publishing.
 67. Wheeler, S.A., Schoengold, K., & Bjornlund, H. (2016). Lessons to be learned from groundwater trading in Australia and the United States. In Integrated groundwater management (pp. 493-517). Springer, Cham.
 68. Wheeler, S.A., Zuo, A., & Bjornlund, H. (2012). Selling water for the environment: how sustainable is it for irrigators?, Doctoral dissertation, WIT Press.
 69. Yousefi, A, Hassanzadeh, M., & Keramatzadeh, A. (2014). Investigating the welfare effects of market allocation of water resources in the Iranian economy. Iranian Water Resources Research, 10 (1), 15-25. (In Persian)
 70. Zarghami, M., Saffari, N., & Rashidi, M. (2015). Proposing a suitable structure for organizing and forming a local water market based on global and national experiences, Case study: Esco region. Regional Water Company of East Azerbaijan. (In Persian)
 71. Zetland, D. (2021) The role of prices in managing water scarcity. Water Security, 12, 100-121.
 72. Zhuang, W. (2016). Eco-environmental impact of inter-basin water transfer projects: a review. Environmental Science and Pollution Research, 23(13), 12867-12879.
 73. Zolfagharipoor, M.A., Ahmadi, A., & Nikooei, A. (2019). Development of an inter-sectoral water market framework to promote the economic efficiency of groundwater consumption. Iranian Water Resources Research, 16 (1), 332-346. (In Persian)