نویسنده = سیده زهرا قریشی
توسعۀ آب‌محور ترکیه در حوضه آبریز فرامرزی ارس

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-26

سعید نسترنی عموقین؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی


خوانش معاهده 1973 هیرمند با تمسک به اصول تفسیر کنوانسیون وین ۱۹۶۹

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-273

اعظم امینی؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی