نویسنده = محمدصادق غضنفری مقدم
مدلسازی کیفی آب سطحی خور گورسوزان بندرعباس با استفاده از مدل بارش رواناب SWMM

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 157-170

صادق غضنفری مقدم؛ کیمیا امینی زاده؛ حسین وحیدی


مدلسازی کیفیت آب سطحی در حوضه آبریز سد جیرفت

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 157-170

الهه سادات احمدی راد؛ محمدصادق غضنفری مقدم؛ صدیقه انوری