نویسنده = بیابانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تاریخ کاشت و سامانه آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی برنج در گنبد کاووس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-38

لیلا شمسعلی؛ عباس بیابانی؛ حجت قربانی واقعی؛ فاختک طلیعی