نویسنده = ������������ ������������
تأثیر آبیاری با زهاب نیشکر بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک

دوره 6، شماره 2، آبان 1395، صفحه 281-294

آناهیتا هادی قنوات؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب


تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 117-132

سارا حویزاوی؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه