تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر آبیاری با زه‌آب مزارع نیشکر کشت و صنعت سلمان فارسی بر خصوصیات شیمیایی خاک، پژوهشی در مزرعة تحقیقاتی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، در چارچوب طرحی کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمارهای آبیاری عبارت بود از اختلاط زه‌آب مزارع نیشکر کشت و صنعت سلمان فارسی و آب رودخانة کارون به صورت 1. اختلاط 75 درصد آب رودخانه کارون + 25 درصد زه‌آب مزرعة نیشکر، 2. اختلاط 50 درصد آب رودخانة کارون + 50 درصد زه‌آب مزرعة نیشکر، 3. اختلاط 25 درصد آب رودخانة کارون + 75 درصد زه‌آب مزرعة نیشکر، در سه تکرار و تیمار شاهد (100 درصد آب رودخانة کارون) در یک تکرار انتخاب شد. خصوصیات شیمیایی خاک طی چهار ماه و در سه عمق (30-0، 60-30، 90-60 سانتی‌متری) خاک اندازه‌گیری شد. تجزیه‌وتحلیل نتایج نشان داد که با افزایش شوری آب آبیاری، کلسیم کاهش یافت، ولی این کاهش معنادار (05/0>P) نبود. منیزیم، سدیم قابل‌تبادل، پتاسیم قابل‌جذب، کلر و بیکربنات خاک افزایش معنادار (05/0>P) یافت و کربنات ثابت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of irrigating with sugar cane drain water on chemical properties of soil

نویسندگان [English]

  • Sara Hoveizavi 1
  • Abd Ali Naseri 2
  • Zahra Izadpanah 3
1 M.Sc. Student, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Water Sciences Engineering, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Water Sciences Engineering, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Water Sciences Engineering, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

To consider the effect of irrigating with Salman Farsi Agro-Industry Sugar Cane Drain Water Farms on chemical properties of soil, a research was conducted with a completely random scheme framework at irrigation and drainage research farm of the Faculty of Water Sciences Engineering of Shahid Chamran University of Ahvaz. Irrigation treatments were included mixing of Salman Farsi Agro-Industry Sugar Cane Drain Water Farms and Karun River water: (1) mixing 75% Karun River water +25% sugar cane drain water farm, (2) mixing 50% Karun River water + 50% sugar cane drain water farm, (3) mixing 25% Karun River water + 75% sugar cane drain water farm, in three repetitions. The control treatment (100% Karun River water) was selected in one repetition. Chemical properties of soil were measured during four months and in three depths (0-30, 30-60, and 60-90 cm). Analysis of the results showed that with increasing the salinity of irrigation water the amount of calcium decreased, though it was not significant (P< 0.05). The amount of magnesium, exchangeable sodium, absorbable potassium, chlorine, and bicarbonate of soil increased significantly (P< 0.05), while carbonate was stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karun River
  • salinity of irrigation water
  • Salman Farsi agro-industry
  • soil anions
  • soil cations
1. جعفری حقیقی م (1382) روش­های تجزیه خاک، نمونه برداری و تجزیه­های مهم فیزیکی و شیمیایی با تأکید بر اصل تئوری و کاربردی. چاپ اول، انتشارات ضحی، 320 صفحه.
2. حنیفه­لو ا (1384) بررسی تأثیر کاربرد پساب فاضلاب شهر اهواز بر خصوصیات فیزیکی، هیدرولیکی و شیمیایی خاک در یک دوره­ی کوتاه مدت. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
3. فیضی م (1379) بررسی کمیت و کیفیت آب در شوری زدایی خاک­های منطقه رودشت اصفهان. تحقیقات آب و خاک ایران. 8(1): 55-70.
4. قلمباز س (1387) بررسی تأثیر پساب مجتمع فولاد خوزستان بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی و هیدرولیکی خاک در یک دوره کوتاه مدت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
5. قمری ن. و دانش ش (1386) اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت عملکرد گیاه جو. تحقیقات مهندسی کشاورزی. 8(3): 65-80.
6. همدانی ص. و همکاران (1387) بررسی اثر شوری آب آبیاری و مدیریت آن بر تغییرات رطوبت وزنی خاک. مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، ایران.
7. Galavi M, Jalali A and Ramroodi M (2010) Effects of treated municipal wastewater on soil chemical properties and heavy metal uptake by sorghum (sorghum bicolor l.). Agricultural Science. 2(3): 49-52.
8. Mojiri A (2011) Effects of  municipal wastewater on physical and chemical properties of saline soil. Biodiversity and Environmental Science. 5(14): 71-76.
9. Pradeep M R and Narasimha G (2012) Effect of leather industry effluents on soil microbial and protease activity. Biodiversity and Environmental Science. 33: 39-42.
10. Vincent G T, Bruschi G R A, Cristina F M, Lucas Y and Regina M C (2010) Irrigation with domestic wastewater : A : Mulitivariate Analysis of  Main Soil Changes. Brazilian Soil Science. 34: 1427-1434.