نویسنده = ������������ �������������� ��������
ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای با مقادیر مختلف دبی ورودی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 191-202

ساره سیاری؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت کرمانی