تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه سرداب رود: دیدگاه‌های دوگانه شاخص کیفیت منابع آب سطحی ایران (IRWQIsc) و بنیاد ملی بهداشت (NSFWQI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی محیط‌زیست، آب و فاضلاب، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22059/jwim.2024.367167.1114

چکیده

کیفیت آب رودخانه‌ها با توجه ‌به محدودیت منابع آب شیرین و افزایش تقاضا برای آب در بخش شرب، کشاورزی و بخش‌های دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. رودخانه‌ها یکی از منابع تأمین آب شیرین هستند که در معرض تخلیه بی‌رویه پساب‌های صنعتی، کشاورزی و انسانی بدون درنظرگرفتن ملاحظات محیط‌زیستی‌ قرار گرفته‌اند. حوضه مطالعاتی در این پژوهش رودخانه سرداب رود واقع در استان مازندران است، داده‌های موردنیاز جهت انجام پژوهش از سه ایستگاه در طول رودخانه در طی یک سال آبی و به‌صورت فصلی جمع‌آوری شدند و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه به‌منظور ارزیابی کیفیت آب رودخانه از شاخص کیفیت منابع آب سطحی ایران (IRWQIsc) و بنیاد ملی بهداشت (NSFWQI) استفاده ‌شده است. براساس نتایج، مقادیر شاخص IRWQIsc بین 12/92-42/30 و شاخص NSFWQI بین 35/92-075/48 متغیر بود که نشان‌دهنده وضعیت بسیار خوب در بهار و بد در زمستان برای شاخص IRWQIsc و وضعیت عالی در بهار و بد در تابستان برای شاخص NSFWQI است .از مهم‌ترین عوامل آلوده‌کننده آب این رودخانه در طی مسیر می‌توان به تخلیه پساب‌های کشاورزی و انسانی به میان‌دست و پایین‌دست این رودخانه و تغییر کاربری اراضی زمین و تغییرات آب‌وهوایی اشاره کرد که باعث کاهش کیفیت آب در طول مسیر حرکت آب ‌شده است. با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده و اطلاع از وضعیت موجود باید تدابیری را برای جلوگیری از ورود این منابع آلاینده به رودخانه اندیشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seasonal changes in the water quality of Sardab river: dual perspectives of the Iran Water Quality Index for Surface Water Resources – Conventional Parameters (IRWQIsc) and the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI)

نویسندگان [English]

 • helia bagheri 1
 • Mohammad Mazlomi Mochani 1
 • Reza Khalili 2
 • Ali Moridi 1
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Environment, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Environment, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The quality of river water is of great importance due to the limited availability of freshwater resources and the increased demand for water in the drinking water, agriculture, and other sectors. Rivers are one of the sources of this water supply, which are exposed to indiscriminate discharge of industrial, agricultural and human wastewater without proper environmental considerations.The study area in this research is the Sardabrud River located in Mazandaran province. The required data for conducting the research were collected from three stations along the river throughout a hydrological year and analyzed. In this study, the Iranian River Water Quality Index for surface waters (IRWQIsc) and the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) were used to evaluate the river water quality. Based on the results, the values of the IRWQIsc index varied between 92.12-30.42 and the NSFWQI index between 92.35-48.075, indicating very good quality in spring and bad quality in winter for IRWQIsc, and excellent quality in spring and bad quality in summer for the NSFWQI, respectively.. Among the most important factors polluting the water of this river along its course are the discharge of agricultural and human sewage into the middle and downstream reaches, land use changes, and climate changes - which have caused a decrease in water quality along the river's path.Using the obtained results and current understanding, measures can be taken to prevent these polluting sources from entering the river to improve its water quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Water quality
 • Water resources
 • Sardabrud river
 1. Aghaee, M., Heshmatpour, A., G. Mahmoodlu, M., & Seyedian, S. M. (2020). Investigation of Water Quality of Chehelchay River Using IRWQIsc Index. Journal of Environmental Science and Technology, 22(5), 153-166. (in Persian)
 2. Aghajanloo, K., Hajizadeh, E., & Ariaeezadeh, S. (2022). Evaluation of Karun River Water Quality Based on IRWQI and WAWQI Indicators in Molasani and Ahvaz Stations. Iranian Journal of Soil and Water Research, 53(2), 367-380. (in Persian)
 3. Chowdhary, P., Bharagava, R. N., Mishra, S., & Khan, N. (2020). Role of Industries in Water Scarcity and Its Adverse Effects on Environment and Human Health. In Environmental Concerns and Sustainable Development. Air, Water and Energy Resources,1, 235-256.
 4. Ebraheim, G., Zonoozi, M. H., & Saeedi, M. (2020). A comparative study on the performance of NSFWQIm and IRWQIsc in water quality assessment of Sefidroud River in northern Iran. Environmental Monitoring and Assessment, 192(11).
 5. Khalili, R., Montaseri, H., & Motaghi, H. (2021). Evaluation of water quality in the Chalus River using the statistical analysis and water quality index (WQI). Water and Soil Management and Modelling, 1(3), 38-52. (in Persian)
 6. Khoshravesh, M., Sarjaz, M. R., Tehrani, E. N., & Koulaian, A. (2015). The Impacts of Urbanization and Impervious Surfaces on Runoff of Sardaabrud Basin, Kalardasht, using HEC-HMS Rainfall-Runoff Model. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 9(1), 209-220. (in Persian)
 7. Larijani, S., Hossein, B., Kavian, A., & Ziaei, A. N. (2022). Sensitivity assessment of two water quality models NSFWQI and IRWQISC in Haraz River. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 16(4), 816-830. (in Persian)
 8. Mazlomi Mochani, M., Hatami, A., Moridi, A., & Khalili, R. (2023). Sensitivity assessment of the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) and IRan Water Quality Index for Surface Water Resources (IRWQIsc) on the water quality of the Neka River. Water and Irrigation Management, 13(3), 581-592. (in Persian)
 9. Mirzaei, M., & Solgi, E. (2016). Evaluation of surface water quality using NSFWQI index and pollution risk assessment using WRASTIC index in 2015, Archives of Hygiene Sciences, 5(4), 264-277.
 10. Rezaeiarshad, N., Rafiee, M., Sayyadi, M., & Eslami, A. (2022). Spatiotemporal Analysis and Health Risk Assessment of Nitrate in Kan River Basin, Tehran: Application of IRWQI and Monte Carlo Simulation. Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 7(4), 1797-1815.
 11. Samadi, J. (2016). Survey of Spatial-Temporal Impact of Quantitative and Qualitative of Land Use Wastewaters on Choghakhor Wetland Pollution Using IRWQI Index and Statistical Methods View project. Iran-Water Resources Research, 159-171 (in Persian)
 12. Tiyasha, Tung, T. M., & Yaseen, Z. M. (2020). A survey on river water quality modelling using artificial intelligence models: 2000-2020,  Journal of Hydrology, 585, 124670
 13. Al-Sudani, I.M., Al-Razzaq, H.T.A., Khraibet, A.C., & Mohammed, H.J. (2022).  Impacts of untreated sewage effluent on Tigris river water quality using (NSF-WQI) index. Journal of Genetic and Environmental Resources Conservation, 10(1), 7-13.
 14. Valadan Zouj, M. J., Rezaei, Y., Vaziri, F., & Mobasheri, M. R. (2009). Investigation on Alam Chal Glacier Using Satellite Images. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 18(70), 2-13. https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57363 (in Persian)