ارزیابی مزرعه ای تأثیر دو پلیمر سوپرجاذب A200 و استاکوزورب بر هیدرولیک جریان در آبیاری جویچه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویان دکتری، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیاران گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب بر هیدرولیک جریان و نفوذ آب در آبیاری جویچه‌ای بود. به این منظور از دو نوع سوپرجاذب A200 و استاکوزورب با دو مقدار 16 و 30 گرم در مترمربع خاک، و تحت دو شدت جریان مختلف (0.3 و 0.6 لیتر بر ثانیه) استفاده شد. آزمایش طی پنج نوبت آبیاری و در شرایط بدون کشت در تابستان 1397 انجام شد. نتایج نشان داد که هر دو سوپرجاذب باعث افزایش زمان پیشروی و زمان پسروی شدند، و با افزایش مقدار سوپرجاذب‌های اعمال شده تأثیر آنها بیشتر شد. نتایج نشان داد که افزودن سوپر جاذب به خاک با کاهش رواناب و افزایش مقدار نفوذ همراه شد و هر چه مقدارسوپر جاذب بیشتری بکار برده شد، رواناب بیشتر کاهش یافته و و مقدار نفوذ بیشتر افزایش داشت. همچنین در شدت جریان ورودی بالاتر تأثیر سوپرجاذب‌ها بر روی پارامترهای نفوذ و زمانهای پیشروی و پسروی کمتر بود. در مقایسه دو پلیمر، سوپرجاذب استاکوزورب چه بر افزایش زمان‌های پیشروی و پسروی و چه بر افزایش مقدار نفوذ آب در خاک تأثیر بیشتری را نسبت به A200 نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field evaluation of the effect of two superabsorbent polymers A200 and Stakosorb on hydraulic performance in furrow irrigation

نویسندگان [English]

  • Azam Ahmadi Saraeilani 1
  • Mahmoud Mashal 2
  • Behzad Azadegan 2
  • Payam Kamali 1
1 Ph.D Students, Department of irrigation and drainage engineering, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professors, Department of irrigation and drainage engineering, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study was conducted at the experimental farm of college of Aburayhan of University of Tehran located in Karaj. The aim of this study was to investigate the effect of using superabsorbent polymer on flow hydraulic parameters of the flow and water infiltration in furrow irrigation. For this purpose, two types of superabsorbent A200 and Stockosorb with two values of 16 and 30 g/m2 of soil under two different flow rates (0.3 and 0.6 L/s) were used. The experiment was carried out in five irrigation regimes and in non-cultivated conditions in the summer of 2018. The results showed that both superabsorbents increased the time of the advance and recession and increased their amount by increasing the amount of superabsorbent. Also, the results showed that the addition of super adsorbent to soil decreased the runoff and increased the amount of infiltration, and with the increase of the flow rate to the furrows, the effect of superabsorbent was reduced. Stockosorb superabsorbent had a greater effect on the increase in advance and Recession times and enhance of water penetration in the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration
  • Runoff
  • Superabsorbent
  • Surface irrigation
1. ابراهیمی پاک ن.، خدادادی دهکردی د. و اگدرنژاد ا. (1396). تأثیر تنش رطوبتی و سوپرجاذب بر عملکرد محصول ذرت. مدیریت آب و آبیاری، 7 (1): 59-72.
2. اخوان س.، افشار و. و سروش ف. (1394). اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید بر میزان فرسایش خاک در آبیاری جویچه­ای و جویچه­ای یک در میان. آبیاری و زهکشی ایران، 9 (1): 152-162.
3. افاضاتی م.، ایران دوست م. و رضایی استخرویه ع. (1394). تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر رشد و عملکرد گیاه خیار گلخانه‌ای تحت شرایط کم‌آبیاری. مدیریت آب و آبیاری، 5(5): 203-214.
4. بهبهانی س. م. ر.، مشهدی ر.، رحیمی خوب ع. و نظری فر م. ه. (1388). بررسی تأثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر پیاز رطوبتی آبیاری قطره­ای و خصوصیات فیزیکی خاک. آبیاری و زهکشی ایران، 3 (1): 91-100.
5. جنوبی ر،. رضاوردی‌نژاد و. و عباسی ف. (1395). ارائة مدل بهینه‌سازی برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با استفاده از داده‌های پیش‌روی و رواناب. مدیریت آب و آبیاری، 6 (1): 45-29.
6. زارع ابیانه ح. و زارعی ع. (1397). کارایی مصرف آب، عملکرد و رشد گیاه تربچه رقم Sparkler در شرایط کمبود رطوبت در خاک حاوی دو جاذب رطوبتی. تحقیقات آب و خاک ایران، 49 (2): 365-375.
7. سهرابی ت.، جهان جو ب. و کشاورز ع. (1384). تأثیر ماده شیمیایی پلی‌آکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه­ای. تحقیقات مهندسی کشاورزی، 6 (24): 33-46.
8. سیاری س.، رحیم پور م. و ذونعمت کرمانی م. (1394). ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای با مقادیر مختلف دبی ورودی. مدیریت آب و آبیاری، 5 (5): 191-202.
9. صادقی س.، حزباوی ز.، یونسی ح. و بهزادفر م. (1392). روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید. حفاظت منابع آب و خاک، 2 (4): 53-67.
10. عسکری ف.، نفیسی س.، امیدیان ح. و هاشمی س. ع. (1373). سنتز، شناسایی و اصلاح خواص ابرجاذب­ها. سمینار بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، ص 120.
11. فلاح قوچان ز. (1388). اثر سطوح مختلف سوپرجاذب A200 بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک. پایان­نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
12. کیخایی، ف. (1380). بررسی اثر پلیمر جاذب رطوبت PR 3005 A بر میزان آب مصرفی و برخی خصوصیات کمی و کیفی کتان روغن. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
13. مختاری‌مطلق پ. و شریفان ح. (1393). بررسی تأثیر پلیمر سوپرجاذب A200 بر مراحل مختلف الگوی جریان آب در آبیاری شیاری. پژوهش­های حفاظت آب و خاک، 21 (3): 203-220.
14. مختاری‌مطلق پ.، غلامی سفیدکوهی م. و شریفیان ح. (1396). تخمین پارامترهای مختلف نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه­ای با حضور پلیمر سوپرجاذب. پژوهش­های حفاظت آب و خاک، 24 (5): 281-289.
15. منتظر ع. ا. (1387). بررسی تأثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر زمان پیش‌روی و پارامترهای نفوذ خاک در روش آبیاری جویچه­ای. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 22 (2): 342-357.
16. Abu-Zreig M, Al-Sharif M, Amayreh J (2007) Erosion Control of Arid Land in Jordan with Two Anionic Polyacrylamides. Arid Land Research Management, 21 (4): 315-328.
17. Amarilis D V, Cristian C Q, Guiwei Q (2010) Amendment of an acid mine soil with compost and polyacrylate polymers enhances enzymatic activities but may change the distribution of plant species. Water, Air and Soil Pollution, 208(1): 91-100.
18. Boatright JL, Balint DE, Mackay WA, Zajicek JM (1997) Incorporation of a hydrophilic polymenr into annual landscape beds. Journal of Environmental Horticulture, 15 (1): 37-40.
19. Chaudhary AB, Hulage AN, Gaikwad VV, Dadas RT, Jadhav SS, Parlikar AS (2018) Practical application ofhydrgel for irrigation in water scarce area. JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 18 (1): 2581-4230.
20. Dehghanisanij H, Alizadeh A, Keshavarz A (1999) Implementation of water use pattern in terms ofvolumetric supply of water to farmers. Proceeding of the International Conference on Water Resources Management, Use and Policy in Dry Areas. Dec, 1-3. Amman. Jordan.
21. Dhiman M, Dhiman J (2015) Infusion of farm mechanization technologies in Indian agriculture: progress and impact. Indian Journal of Economics and Development, 11 (1): 125-136.
22. Elliott RL, Walker WR (1982) Field Evaluation of Furrow Infiltration and Advance Functions. Transactions of the ASAE (American Society of Agricultural Engineers), 25 (2): 396-400.
23. Eubeler JP, Bernhard M, Knepper TP (2010) Environmental biodegradation of synthetic polymers II. Biodegradation of different polymer groups. Trends in Analytical Chemistry, 29 (1): 84-100.
24. Gomathi E, Arun B, Dinesh M (2017) Applications of Super Absorbent Polymer: A Review. Elixir Renewable Energy, 102 (2017): 44179-44181.
25. Helalia A, Letey J (1988) Cationic polymer effects on infiltration rates with a rainfall simulator. Soil Science holding capacity. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 13(2): 103-111.
26. Islam MR, Enehi AE, Ren C, Li J, Hu Y (2011) Impact of water-saving superabsorbent polymer onoat (Avenaspp) yield and quality in an arid sandy soil. Scientific research and essays, 6(4): 720-728.
27. Johnson MS, Velkamp CJ (1984) Structure and functioning of water storing agricultural polyacrylamide. Journal of the Science of Food and Agriculture, 36 (9): 789-793.
28. Lentz, RD, Sojka RE (1995) Polyacrylamide Effect on Furrow Erosion and Infiltration. The American Society of Agricultural and Biological Engineers, 38 (3): 761-765.
29. Lentz RD, Sojka RE (1998) Water and Erosion Management with Multiple Applications of Polyacrylamide in Furrow Irrigation. Science Society of America Journal, 62 (6): 1672-1680.
30. Majed Abu Z (2006) Control of Rainfall – Induced soil erosion with various types of polyacrylamide. Journal Soils Sediments, 6 (3): 137-144.
31. Plumb TR, Kraus K (1991) Oak woodland artificial regeneration correlating soil moisture to seedling survival. Science of Food and Agriculture, 35: 1063-1066.
32. Qi X, Liu M, Chen Z, Zhang F (2008) Kinetics of superabsorbent using open circuit potential measurement. European Polymer Journal, 44(3): 743-754.
33. Renkuan Liao, Wenyong Wu, Shumei Ren, Peiling Yang (2016) Effects of Superabsorbent Polymers on the Hydraulic Parameters and Water Retention Properties of Soil. Journal of Nanomaterials, 16 (11): 11
34. Rodrick D Lentz, Robert E Sojka (2009) Long-Term Polyacrylamide Formulation Effects on Soil Erosion, Water Infiltration, and Yields of Furrow-Irrigated Crops. Agronomy Journal, 101 (2): 305-314.
35. Sepaskhah AR, Afshar-Chamanabad H (2002) Determination of infiltration rate for every-other furrow irrigation. Biosystems Engineering, 82 (4): 479-484.
36. Teyel MY, EL-Hady OA (1981) Super gel as a soil conditioner. International Society for Horticultural Science-Acta Horticulturae, 119: 247-250.
37. Walker WR, Skogerboe G (1987) Surface Irrigation: Theory and Practice. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall Inc. xiii, 386 p.
38. Wenju Zho,Jiazhen Hu,Zhen Cui, Pinxin Dou, Yanwei Fan (2019) Effects of superabsorbent polymers on the vertical infiltration of soil water with sand mulching. Environmental Earth Sciences, 19 (78): 648.
39. Yazdani F, Allahdadi I, Akbari G (2008) Impact of Superabsorbent Polymer on Yield and Growth Analysis of Soybean under Drought Stress Condition.Pakistan journal of biological sciences, 10 (23): 4190-6.
16. Abu-Zreig M, Al-Sharif M, Amayreh J (2007) Erosion Control of Arid Land in Jordan with Two Anionic Polyacrylamides. Arid Land Research Management, 21 (4): 315-328.
17. Amarilis D V, Cristian C Q, Guiwei Q (2010) Amendment of an acid mine soil with compost and polyacrylate polymers enhances enzymatic activities but may change the distribution of plant species. Water, Air and Soil Pollution, 208(1): 91-100.
18. Boatright JL, Balint DE, Mackay WA, Zajicek JM (1997) Incorporation of a hydrophilic polymenr into annual landscape beds. Journal of Environmental Horticulture, 15 (1): 37-40.
19. Chaudhary AB, Hulage AN, Gaikwad VV, Dadas RT, Jadhav SS, Parlikar AS (2018) Practical application ofhydrgel for irrigation in water scarce area. JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 18 (1): 2581-4230.
20. Dehghanisanij H, Alizadeh A, Keshavarz A (1999) Implementation of water use pattern in terms ofvolumetric supply of water to farmers. Proceeding of the International Conference on Water Resources Management, Use and Policy in Dry Areas. Dec, 1-3. Amman. Jordan.
21. Dhiman M, Dhiman J (2015) Infusion of farm mechanization technologies in Indian agriculture: progress and impact. Indian Journal of Economics and Development, 11 (1): 125-136.
22. Elliott RL, Walker WR (1982) Field Evaluation of Furrow Infiltration and Advance Functions. Transactions of the ASAE (American Society of Agricultural Engineers), 25 (2): 396-400.
23. Eubeler JP, Bernhard M, Knepper TP (2010) Environmental biodegradation of synthetic polymers II. Biodegradation of different polymer groups. Trends in Analytical Chemistry, 29 (1): 84-100.
24. Gomathi E, Arun B, Dinesh M (2017) Applications of Super Absorbent Polymer: A Review. Elixir Renewable Energy, 102 (2017): 44179-44181.
25. Helalia A, Letey J (1988) Cationic polymer effects on infiltration rates with a rainfall simulator. Soil Science holding capacity. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 13(2): 103-111.
26. Islam MR, Enehi AE, Ren C, Li J, Hu Y (2011) Impact of water-saving superabsorbent polymer onoat (Avenaspp) yield and quality in an arid sandy soil. Scientific research and essays, 6(4): 720-728.
27. Johnson MS, Velkamp CJ (1984) Structure and functioning of water storing agricultural polyacrylamide. Journal of the Science of Food and Agriculture, 36 (9): 789-793.
28. Lentz, RD, Sojka RE (1995) Polyacrylamide Effect on Furrow Erosion and Infiltration. The American Society of Agricultural and Biological Engineers, 38 (3): 761-765.
29. Lentz RD, Sojka RE (1998) Water and Erosion Management with Multiple Applications of Polyacrylamide in Furrow Irrigation. Science Society of America Journal, 62 (6): 1672-1680.
30. Majed Abu Z (2006) Control of Rainfall – Induced soil erosion with various types of polyacrylamide. Journal Soils Sediments, 6 (3): 137-144.
31. Plumb TR, Kraus K (1991) Oak woodland artificial regeneration correlating soil moisture to seedling survival. Science of Food and Agriculture, 35: 1063-1066.
32. Qi X, Liu M, Chen Z, Zhang F (2008) Kinetics of superabsorbent using open circuit potential measurement. European Polymer Journal, 44(3): 743-754.
33. Renkuan Liao, Wenyong Wu, Shumei Ren, Peiling Yang (2016) Effects of Superabsorbent Polymers on the Hydraulic Parameters and Water Retention Properties of Soil. Journal of Nanomaterials, 16 (11): 11
34. Rodrick D Lentz, Robert E Sojka (2009) Long-Term Polyacrylamide Formulation Effects on Soil Erosion, Water Infiltration, and Yields of Furrow-Irrigated Crops. Agronomy Journal, 101 (2): 305-314.
35. Sepaskhah AR, Afshar-Chamanabad H (2002) Determination of infiltration rate for every-other furrow irrigation. Biosystems Engineering, 82 (4): 479-484.
36. Teyel MY, EL-Hady OA (1981) Super gel as a soil conditioner. International Society for Horticultural Science-Acta Horticulturae, 119: 247-250.
37. Walker WR, Skogerboe G (1987) Surface Irrigation: Theory and Practice. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall Inc. xiii, 386 p.
38. Wenju Zho,Jiazhen Hu,Zhen Cui, Pinxin Dou, Yanwei Fan (2019) Effects of superabsorbent polymers on the vertical infiltration of soil water with sand mulching. Environmental Earth Sciences, 19 (78): 648.
39. Yazdani F, Allahdadi I, Akbari G (2008) Impact of Superabsorbent Polymer on Yield and Growth Analysis of Soybean under Drought Stress Condition.Pakistan journal of biological sciences, 10 (23): 4190-6.