تعیین تابع تولید آب – کود نیتروژن و ارزیابی شاخص های تولید پیاز در منطقه زهک سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
     به منظور تعیین تابع تولید آب و کود نیتروژن برای گیاه پیاز در سه روش آبیاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال در مزرعه تحقیقاتی در زهک اجرا گردید. فاکتورهای پژوهش شامل آبیاری به سه روش(جوی و پشته، قطره­ای سطحی و قطره­ای زیرسطحی)، چهار سطح آب آبیاری(120، 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) و چهار سطح کود نیتروژن(100، 75، 50 و 25 درصد نیتروژن) بود. بهترین تابع تولید پیاز از بین چهار تابع تولید(خطی، لگاریتمی، درجه دوم و متعالی) برای هر سه روش آبیاری انتخاب شد. در هر سه روش آبیاری تابع درجه دوم به عنوان تابع برتر تولید انتخاب شد. متوسط شاخص تولید نهایی نسبت به عمق آب آبیاری در آبیاری جوی و پشته، قطره­ای سطحی و قطره­ای زیرسطحی به ترتیب 23/0، 34/0 و 37/0 تن در هکتار و شاخص نهایی تولید نسبت به کود نیتروژن به ترتیب 09/0، 21/0 و 22/0تن در هکتار به دست آمد. نسبت نرخ جایگزینی فنی کود نیتروژن به جای مقدار آب آبیاری به ترتیب 39/0، 61/0 و 6/0 کیلوگرم تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Water Production Function - Nitrogen Fertilizer and Evaluation of Indices of Onion Production in Zahak Sistan and Baluchestan Region

نویسنده [English]

  • halimeh piri
water enjineering zabol university
چکیده [English]

In order to determine the production function of water and nitrogen fertilizer for onion plant in Three irrigation methods, an experiment based on split plot design was carried out with three replications at research farm in Zahak for two years. The research factors included irrigation by three methods (furrow irrigation, surface drip and subsurface drip), four levels of irrigation water (120, 100, 75 and 50persent water requirement) and four levels of nitrogen fertilizer 100, 75, 50 and 25% nitrogen). In order to determine the optimum depth of water and fertilizer, the best function of onion production was selected from four production functions (linear, logarithmic, quadratic and transverse) for all three irrigation methods. In all three irrigation methods, the quadratic function was selected as the superior production function. The average final production index relative to the depth of irrigation water in furrow irrigation, surface drip irrigation and subsurface drip irrigation was 0.23, 0.34 and 0.37 ton/ ha respectively, and the final production index relative to nitrogen was 0.09, 0.21 and 0.22 ton/ha respectively. The ratio of the technical replacement rate of nitrogen fertilizer instead of the amount of irrigation water was determined to be 39.9, 0.61 and 0.6 kg respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Final production index
  • Replacement rate ratio
  • Surface drip irrigation
  • Subsurface drip irrigation
  • the Final value of production
1 .افشارمنش غ ر. و خدادادی م. (1385) بررسی اثر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد پیاز خوراکی در منطقه جیرفت. پژوهش و سازندگی،72: 103-94.
2. پیری ح. انصاری ح. و پارسا م. (1396) اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه­ای در دشت سیستان. پژوهش آب در کشاورزی، 31(1):28-14.
3. حبیبی م، عبدی م. و مهرپویان م. (1392) مطالعه خصوصیات کیفی علوفه در دو رقم سورگوم علوفه ای اسپیدفید و پگاه تحت شرایط کم آبی. دومین همایش ملی مباحث کشاورزی نوین، ساوه.
4. رضایی ع. فرحبخش ح. صمدی ح. حسینی ف. و میرزا هاشمی م. (1386) تعیین تابع تولید ذرت علوفه ای نسبت به آب در کرمان. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بهمن ماه. 
5 .شمس بیرانوند م. برومند نسب س. ملکی ع. ودانشور م.(1394) تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم آباد. علوم و مهندسی آبیاری، 38(3): 21-13.
6. شهیدی ع. (1387). اثر بر همکنش کم آبیاری و شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم با تعیین تابع تولید آب و شوری در منطقه بیرجند. پایان نامه دکتری.
7. شیرمحمدی علی اکبر خانی ز. انصاری ح. علیزاده ا. و کافی م. (1392) ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه ای در استان خراسان رضوی. آبیاری و زهکشی ایران، 4(7): 543-535.
8. کیانی ع. همایی م. و میرلطیفی م. (1385) ارزیابی توابع کاهش عملکرد گندم در شرایط توأم شوری و کم آبی. علوم آب و خاک. 20(1):83-73.
9. قدمی فیروزآبادی ع. شاهنظری ع. و رائینی سرجاز م.(1393) تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری و تعیین اعماق شاخص بهینه آبیاری در گیاه آفتابگردان. حفاظت آب و خاک. 21(6): 265-256.
10. علیزداه ا. (1380). اصول و عملیات آبیاری قطره ای، چاپ دوم، ص161.
11. موسوی فضل ح. اخیانی ا. و عطاردی ا. (1396) اثر آب آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد سورگوم علوفه ای با هدف تعیین تابع تولید آب کود(رقم پگاه). علوم و مهندسی آبیاری اهواز، ویژه نامه بهار، 40(1-1):97-83.
12. هوشمند ع. سالاری ا. و جعفرنژاد ا. (1396) تأثیر تنش­های آبی و نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر تجمع ماده خشک درگیاه ذرت رقم سینگل کراس 40. علوم و مهندسی آبیاری، ویژه­نامه بهار، 40(1-1):226-212.
13.Abedi T. and H Pakniyat. (2010). Antioxidant enzyme changes in response to drought stress in ten cultivars of oilseed rape (Brassica napus L). Journal of genetics and plant breeding, 46(1) :27–34.
14. Farooqi A. A. and Bssreeramu Kh. (2004) Cultivation of spice crops. Universities Press (India). pp: 128-148.
15.Hassan M.S. (2001) Effects of frequency of irrigation and fertilizer nitrogen on yield and quality of onion (A. cepa) in the arid tropics, ISHS Act Horticulture African Symposium on Horticultural crops, 143(8).
16.Kiani A. R and Abbasi F. (2009) Assessment of the water-salinity crop production function of wheat using experimental data of the golestan province. Iran. Irrigation and Drainge, (58)445–455.
17.Liu W. Z. Hansaker D. J. Li Y. S. Xie X. Q. and Wall G. W.(2002) Interrelations of yield, evapotranspiration, and water use efficiency from marginal analysis of water production functions. Agriculture. Water Manage,(56)143-151.
18. Mohamed M and Ashok K. (2014) Growth, yield and water Use effeciency of forage sorghum as affected by NPK fertilizer and deficit irrigation. Plant Sciences, 5: 2134-2140.
19. Nadler A. Raveh E. Yermiyahu U and Green S. (2006) Stress included water content variations in mango stem by time domain reflectometry. Soil Science Society of America. 70:510-520.
20. Neilsen D.C. and Vigil M.F. (2005) Legume green fallow effect on soil water content at wheat planting and wheat yield. Agronomy. 97:684-689.