اثر روش‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم شلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

2 دانشیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر روش و مقدار آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام شلیل (کیوتا و سان گلد) اجرا گردید. آزمایش بصورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح (60، 80 و 100درصد نیاز آبی) در پلات اصلی و روش آبیاری قطره‌ای در دو سطح (سطحی و زیرسطحی) در پلات فرعی در سه تکرار اعمال شد. اثر متقابل درصد آب و روش آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف هر دو رقم از لحاظ آماری معنی داری نبود. در رقم کیوتا بیش­ترین و کم­ترین عملکرد  با کاربرد 100 و 80 درصد آب آبیاری به میزان 067/44 و 717/40 تن در هکتار به‌دست آمد. نتایج نشان داد که روش آبیاری قطره‌ای سطحی با عملکرد 044/45 تن در هکتار و قطره‌ای زیر سطحی با عملکرد 200/38 تن در هکتار تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند. در رقم سان گلد بیش­ترین عملکرد 667/46 تن در هکتار در سطح 100 درصد آب آبیاری به‌ دست آمد. با کاهش مقدار آب آبیاری، عملکرد کاهش یافت. روش آبیاری قطره‌ای سطحی با عملکرد 644/41 تن در هکتار نسبت به قطره‌ای زیرسطحی با عملکرد 00/39 تن در هکتار بهتر بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of surface and subsurface drip irrigation methods on yield and water use efficiency of two nectarine cultivars

نویسندگان [English]

 • mohammad jolaini 1
 • Ebrahim Ganji moghaddam 2
1 Associate Professor of Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Effect of surface and subsurface drip irrigation methods on yield and water use efficiency of two nectarine cultivars
This study was conducted with the purpose of investigation the effect of different amount of water on yield and water use efficiency (WUE) of nectarine (Prunus persica L. cv. "Sun Gold" & “Quota”) trees. A split plot experiment was laid out in a completely randomized block design including 3 different levels of water treatments with three replication. Treatments were including different amount of water (60, 80 and 100 Percent water requirement) in main plot and drip irrigation method (surface and subsurface) in sub plot. Results showed that in cultivars, interaction water percent and irrigation method had not significant effect on yield and WUE. In "Quta ", the highest (44.067 ton/ha) and lowest (40.100 ton/ ha) yield were obtained with 100 and 60 Percent water requirement respectively. There were not significant differences on yield in surface (45.044 ton/ha.) and subsurface (38.211 ton/ha) irrigation method. In "Sun Gold", the highest (46.7 ton/ha) yield were obtained with 100 percent water requirement. With reducing amount of water, there were significant differences on yield. Surface drip irrigation method with 41.644 ton/ha was the better of Surface drip irrigation method with 39.000 ton/ha.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrigation management
 • Deficit irrigation
 • Irrigation drip
 • Different irrigation levels
 • irrigation efficiency
 1. جلینی م (1390) بررسی اثر سطوح مختلف آب و مالچ پلاستیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی در روش آبیاری قطره­ای سطحی و زیر سطحی. مجله آب و خاک. 25 (1): 1025-1032.
 2. جلینی م. و گنجی مقدم الف (1395) تأثیر روش‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب بر خصوصیات رویشی، عملکرد و کارآیی مصرف آب در ارقام هلو. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 10 (2): 262-271 
 3. جلینی م. و مهرآبادی ح ر (1391) بررسی تاثیر روشهای آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی پنبه. مجله آب و خاک. 26 (3): 736-742 
 4. دانش نیا ع (1375) آبیاری مرکبات در جهرم با استقاده از روش آبیاری قطره‌ای. نشریه فنی شماره 10 زمستان 1375. انتشارات نشر آموزش وابسته به معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. 7 صفحه
 5. عبادی ه.، مرادی ب.، بی‌آزار ش. و فتاحی مقدم ج (1387) تأثیر روش­های مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی میوه و رشد رویشی پرتقال تامسون ناول. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 15 (1): 1-8.
 6. علیزاده الف (1380) اصول و عملیات آبیاری قطره ای. چاپ دوم،  انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد.450 صفحه.
 7. کیانی ع (1393) بررسی امکان کاربرد آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر روی مرکبات و هلو و وضعیت تجمع در اطراف قطره‌چکان. گزارش پژوهش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره 46513/93، 93 صفحه.
 8. مجیدی الف.، زارعی ق.، کشاورز ع. و حجازی س م (1388) بررسی کارآئی آبیاری انواع محصولات (باغات پسته، باغات انار و سبزی و سیفی­جات) با استفاده از لوله­های تراوای سفالی. گزارش پژوهشی شماره 281/88 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 42 صفحه.
 9. وزارت جهاد کشاورزی (1376) سند ملی آب کشور(نیاز آبی- الگوی کشت- راندمان آبیاری). معاونت فنی و زیربنایی- معاونت تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی- معاونت برنامه‏ریزی و پشتیبانی و سازمان هواشناسی کشور، جلد دوم، استان خراسان. 296 صفحه.
 10. یزدانی ه (1371) گزارش نهایی طرح‌های مقایسه روش‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای بر روی انار در استان یزد. نشریه شماره 56/71. مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی. سازمات تحقیقات و آموزش کشاورزی. 23 صفحه.
 11. Alam M and Zimmerman R (2000) Subsurface drip irrigation and plastic mulch effects on yield and brix levels of kabocha squash, cucurbita moschata. Www.Oznet. Ksu. Edu/sdi/Reports/2000
 12. Anconell S, Guidobon G Mannini P and Solimando D (2003).  Initial  observations  on  the  subsurface  drip  irrigation  of  fruit  crops.  Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura. 65(9): 32-36.
 13. Aujla MS, Thind HS and Buttar GS (2008) Response of normally sown and paired sown cotton to various quantities of water applied through drip system. Irrigation Science .26(4): 357–366
 14.  Ayars JE, Phene CJ Hutmacher RB Davis KR Shoneman RA Vail SS and Mead RM (1999) Subsurface drip irrigation of row crops: a review of 15 years of research at the Water Management Laboratory. Agricultural Water Management. 42(1):1–27.
 15. Badr MA, Abou Hussein SD El-Tohamy WA and Gruda N (2010) Efficiency of subsurface drip irrigation for potato production under different dry stress conditions. Gesunde Pflanzen. 62(2): 63-70.
 16. Bryla D R,  Dickson E  Shenk R Scott  Johnson R Crisosto C H and Trout T J (2005) Influence of irrigation method and scheduling on patterns of soil and tree water status and its relation to yield and fruit quality in peach. Horticulture Science. 40(7): 2118-2124.
 17. Bryla D R, Trout T J and Ayars J E (2003) Growth and production of young peach trees irrigated by furrow, microjet, surface drip, or subsurface drip systems. Horticulture Science. 38(6): 1112-1116.
 18. Camp CR (1998) subsurface drip irrigation: A Review. Transactions of the ASAE, vol. 41(5): 1353-1367.
 19. Fulton AE, Oster JD Hunson BR Phene CJ and Goldhamer DA (1991) Reducing drains water: furrow vs. subsurface drip irrigation. California Agriculture. 45(2): 4-8.
 20. Hanson B (2003) Drip irrigation increases tomato yields in salt- affected soil of San Joaquin Valley. California Agriculture. 57(1): 132-137.
 21. Hussien S M, Fathi M A and Eid T A (2013) Effect of shifting to drip irrigation on some plum cultivars grown in clay loamy soil. Egypt Agriculture Recourse. 91(1): 217-233.
 22. Kalfountzos D, Alexiou I Kotsopoulos S Zavakos G and Vyrlas P (2007) Effect of subsurface drip irrigation on cotton plantations. Water Resources Management.  21(8):1341-1351.
 23. Lamm FR and Trooien TP (2003) Subsurface drip irrigation for corn production. A review of to years of research in Kansas. Irrigation Science. 22(3-4): 195-200.
 24. Muthuchamy I, Subramanian K Balaji K and Vel S S (2000).  Hydraulic design and performance evaluation of subsurface drip irrigation for coconut in Coimbatore district.  Madras Agricultural Journal,   publ.  2001.  87(10): 640-644.
 25. Niu X, Li Y Sh and Feng YP (2003) Effects of subsurface drip irrigation on apple trees in semiarid region of Southern Shanxi. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. 19(1): 72-75.
 26. Oron G, DeMalach Y Gillerman L David I and V P (1999) Improved saline-water use under subsurface drip irrigation. Agricultural Water Management. 39(1): 19-33.
 27. Pliakoni E D and Nanos G D (2010) Deficit irrigation and reflective mulch effects on peach and nectarine fruit quality and storage ability. Acta Horticulture. 877: 215-222.
 28. Sorensen RB, Bader MJ and Wilson EH (2004) Cotton yield and grade response to nitrogen applied daily through a subsurface drip irrigation system. Applied Engineering in Agriculture. 20(1): 13-16
 29. Thind HS, Aujla MS and Buttar GS (2008) Response of cotton to various levels of nitrogen and water applied to normal and paired sown cotton under drip irrigation in relation to check-basin. Agricultural Water Management. 95(1): 25–34.