تاثیر هم‌زمان ورمی‌کمپوست و آب نامتعارف بر روی خصوصیات فیزیکی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمانشاه، دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب

2 استاد گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر ورمی‌کمپوست روی خصوصیات فیزیکی خاک با دو تیمار استفاده از ورمی­کمپوست و شاهد، در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی­متری خاک تحت آبیاری با آب نامتعارف و سه تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال 1395 به انجام رسید. اثر ورمی­کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک مانند جرم مخصوص حقیقی و ظاهری، تخلخل، هدایت هیدرولیکی اشباع، منحنی مشخصه رطوبتی، نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم و آب در دسترس بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از ورمی­کمپوست هدایت هیدرولیکی خاک و نقطه پژمردگی دائم را به‌طور معنی‌داری افزایش داد اما روی سایر خصوصیات اثر معنی‌داری نداشت. ورمی­کمپوست هدایت هیدرولیکی اشباع را در دو لایه به ترتیب 2/22 و 5/43 درصد افزایش داده و اثر مثبتی بر منحنی مشخصه خاک داشت. هم­چنین در تیمار ورمی­کمپوست مقدار رطوبت در لایه اول و دوم به ترتیب در ظرفیت زراعی 1/21 و 5/21، نقطه پژمردگی دائم 32 و 24 و رطوبت در دسترس 3/9 و 6/18 درصد افزایش داشت. ورمی­کمپوست جرم مخصوص ظاهری خاک را در لایه اول و دوم 3/7 و 7 درصد افزایش داد ولی جرم مخصوص حقیقی را 1/2 و 2/1 و تخلخل خاک را 9/18 و 2/18 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. گر‌چه ورمی­کمپوست بیشتر خصوصیات فیزیکی خاک را از نظر آماری تغییر نداد ولی در حالت کلی باعث بهبود شرایط فیزیکی خاک شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concurrent effect of Vermicompost and unconventional water on soil physical properties

نویسندگان [English]

 • Hossein Mirzaei-Takhtgahi 1
 • Houshang Ghamarnia 2
1 PhD, Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Professor, Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iranll
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of vermicompost on soil physical properties in two treatments with three replications, by using of vermicompost and control treatment in two soil layers 30 and 60 cm under irrigation with unconventional water at Agricultural and Natural Resources Campus of Razi University in 2016. The effect of vermicompost on soil physical properties including bulk and practical density (ρb and ρa), porosity (n), saturated hydraulic conductivity (Ks), soil moisture characteristic curve, field capacity (θFC), permanent wilting point (θPWP) and available water (AW) were evaluated. The results showed that the use of vermicompost significantly increased soil hydraulic conductivity and permanent wilting point but did not have significant effect on the other properties. The vermicompost increased the saturation hydraulic conductivity in two layers as 22.2 and 43.5 percent respectively and had a positive effect on soil moisture characteristic curve. Also, in vermicompost treatment, moisture content in the first and second layers increased at field capacity 21.1 and 21.5, at permanent wilting point 32 and 24 and at available moisture 9.3 and 18.6 percent, respectively. Vermicompost increased  the bulk density of the first and second layers as 7.3 and 7 percent, but reduced the practical density 2.1 and 1.2 and the soil porosity as 18.9 and 18.2 percent, compared to control treatment.Finally, the results showed that although vermicompost statistically did not change more soil physical properties but in general improved soil physical conditions. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bulk density
 • Field capacity
 • Practical density
 • Saturated hydraulic conductivity
 • soil moisture characteristic curve
 1. احمدآبادی ز. و قاجار سپانلو م (1391) تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک.19 (2): 116-99.
 2. احمدآبادی ز.، قاجار سپانلو م. و رحیمی آلاشتی س (1390) اثر کاربرد ورمی کمپوست بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.15 (58): 137-125.
 3. اکبری‌نیا ا.، قلاوند ا. و شریفی ا (1383) تاثیر سیسنم‌های مختلف تغذیه بر خواص خاک، جذب و غلظت عناصر توسط گیاه دارویی زنیان و عملکرد آن. پژوهش و سازندگی. 62: 13-11.
 4. بای‌بوردی ی م.، ملکوتی م ج.، امیرمکری ه. و نفیسی م (1379) تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار. نشر آموزش کشاورزی، کرج. 282 صفحه.
 5. بهره­مند م ر.، افیونی م.، حاج عباسی م. و رضایی­نژاد ی (1381) تاثیر فاضلاب بر روی تعدادی از خصوصیات فیزیکی خاک. علوم و تکنولوژی کشاورزی و منابع طبیعی. 6(4):9-1.
 6. بی نام مروری بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب‌ها برای آبیاری. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی، تهران. 45 صفحه.
 7. درزی م ت.، قلاوند ا. و رجالی ف (1387) بررسی اثر مایکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر گلدهی، عملکرد بیولوژیک و همزیستی ریشه، در گیاه دارویی رازیانه. علوم زراعی. 10 (1): 109-88.
 8. علیزاده ا (1378) رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد. 353 صفحه.
 9. علیزاده ا (1383) فیزیک خاک. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد. 267 صفحه.
 10.  میرزایی تالارپشتی ر.، کامبوزیا ج.، صباحی ح. و دامغانی ع (1388) اثر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تولید محصول و ماده خشک گوجه فرنگی. پژوهش‌های زراعی ایران. 7 (1): 267-257.
 11. Aggelides S M and Londra P A (2000) Effect of compost produced from town wastes and sewage sludge on the Physical Properties of a loamy and Clay soil. Bioresource Technology. 71: 235-259.
 12.  Akanni D I., and Ojeniyi S O (2007) Effect of different levels of poultry manure on soil physical properties. Nutrients status, growth and yield of tomato. Agronomy. 1: 1. 1-4.
 13.  Bansal S and Kapoor K K (2000) Vermicomposting of crop residues and cattle dung with Eisenia Foetida. Bioresource Technology. 73: 95-98. 
 14. Claudio P J, Raphael B, Alves F, Kamila L R, Brunade S N and Priscila B (2009) Zn(ll) adsorption from synthetic solution and kaolin wastewater on vermicompost.  Science of the Total Environment. 162: 804-811.
 15.  Dickerson G W (1999) Vermicompost Guide. Cooperative Extension Service. College of Agriculture and home Economics. New Mexico State University. 
 16.  Gelik I, Ortas I and Kilik S (2004) Effect of compost, Mycorhiza, Manure and fertilizer on some physical properties of Chromoxerert soil. Soil and Tillage Research. 78: 59-67.
 17.  Jat R S and Ahlawat P S (2006) Direct and residual effect of vermicompost biofertilizers and nutrient dynamics and productivity of chickpea-fodder maize sequence. Sustainable Agriculture. 28: 41-54.
 18.  Lee G W and Bauder J W (1986) Particle Size Analysis. In: Methods of Soil Analysis, A. Klute (Ed). Part1 (sndEdn.) Agronomy. Monger. 9, ASA and SSSA, Madison, WS, USA, pp.: 383-411.
 19.  Marinari S, Masciandro B and Grego S (2000) Influence of organic and mineral fertilizer on soil physical properties. Geoderma. 72: 9-17.
 20.  Matos G D and Arrunda M A Z (2003) Vermicompost as natural adsorbent for removing metal ions from laboratory effluents. Process Biochemistry. 39: 81-88. 
 21.  Ridvan K (2004) Cu and Zn accumulation in earth worm Lumbricusterrestrist in sewage sludge amended soil land fraction of Cu and Zn casts and surrounding soil. Science. 22: 141-145.
 22.  Roots of peace (2008) Soil testing perennial crop support series Jalalabad, Afghanistan, Publication No. 2008-001-AFG.
 23.  Sains J, Tboada-Castro M T and Vilarino A (1998) Growth, Mineral nutrition and Mycorrhizal colonization oferd clover and cucumber plant grows in a soil amended with vermicompost and composted urban wastes. Plant and Soil. 205: 85-92.
 24.  Tejada M and Gonzalez J L (2008) Influence of two organic amendments on the soil physical properties. Geoderma. 145: 325-334.  
 25.  Tejada M, Garcia-Martinez A M and Parrado J (2009) Effect of a vermicompost composted with beet vinasse on soil properties, soil losses and soil restoration. Catena. 77: 238-247. 
 26.  Zeytin S and Aran A (2003) Influence of composted Hazelnut hask on some physical properties of soils. Bioresource Technology. 88: 241-245.