ارائة مدل بهینه‌سازی برآورد پارامترهای نفوذ و ضریب زبری آبیاری نواری با استفاده از داده‌های پیشروی و رواناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

نفوذ، مهمترین و دشوارترین پارامتر در ارزیابی سامانه‌های آبیاری سطحی است. در این مطالعه، به‌منظور برآورد پارامترهای نفوذ معادلة کوستیاکف- لوئیس و ضریب زبری مانینگ در سامانه‌های آبیاری نواری انتهاباز، روش بهینه‌سازی بر اساس معادلة بیلان حجمی توسعه و ارزیابی شد. پارامترهای نفوذ و ضریب زبری با استفاده از داده‌های پیشروی و رواناب برآورد شد. برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی، از اطلاعات آزمایش‌های میدانی شش آبیاری نواری استفاده و نتایج با روش‌های دونقطه‌ای و بهینه‌سازی چند سطحی مقایسه شد. بر اساس نتایج، بیشترین دقت در روش بهینه‌سازی چند سطحی با متوسط ریشة میانگین مربعات خطا (RMSE) 7/3 دقیقه را برای زمان پیشروی و درصد خطای نسبی (RE) 5/0 درصد را برای حجم رواناب نشان داد. علاوه‌بر آن، روش پیشنهادی با RMSE برابر 3/5 دقیقه برای زمان پیشروی و RE برابر 7/7 درصد برای حجم رواناب در مرتبة دوم بود. روش دونقطه‌ای با RMSE برابر 8/5 دقیقه برای زمان پیشروی و RE برابر 3/35 درصد برای حجم رواناب پایین‌ترین دقت را نتیجه داد. روش بهینه‌سازی پیشنهادی با دقت نسبتاً خوبی پارامترهای نفوذ و ضریب زبری را برآورد کرد و به‌سهولت همگرا می‌شود و سریع به جواب می‌رسد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An optimization model to estimate infiltration parameters and roughness coefficient based on advance and runoff data in border irrigation

نویسندگان [English]

 • Roza Jonubi 1
 • Vahid Rezaerdinejad 2
 • Fariborz Abbasi 3
1 PhD Candidate in Irrigation & Drainage, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran
3 Professor, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Iran
چکیده [English]

Infiltration is the most important and the most difficult property in evaluation of surface irrigation systems. In this research an optimization technique based on the volume balance approach is developed and evaluated for estimating of Kostiakov-Lewis equation parameters and manning roughness coefficient for open-end downstream condition of border irrigation systems. The infiltration parameters and roughness coefficient were estimated using both advance and runoff data. Six field experiments data of border irrigation used to verify of the proposed method and results compared with the two-point and multilevel calibration methods. Based on the results, multilevel calibration method with average root mean square error (RMSE) 3.7 minutes for advance time and relative error (RE) 0.5% for the runoff volume indicated the highest accuracy. In additional, the proposed method with RMSE 5.3 minutes for advance time and RE 7.7% for runoff volume was in the second place. The two-point method with RMSE 5.8 minutes for advance time and RE 35.3% for runoff volume resulted to the lowest accuracy. The proposed optimization method estimated infiltration parameters and roughness coefficient with relatively good accuracy and it can easily converge and get quick to answers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kostiakov-Lewis equation
 • Performance Evaluation
 • subsurface storage
 • surface storage
 • volume balance model
 1. انصاری ح.(1390) آبیاری سطحی؛ ارزیابی، طراحی و شبیه‌سازی. انتشارات جهاد دانشگاه مشهد. 360 ص.
 2. رضاوردی‌نژاد و.، جنوبی ر. و عباسی ف. (1394) بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینة آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR. تحقیقات آب و خاک ایران. 46(4): 695-706.
 3. عباسی ف. (1391) اصول جریان در آبیاری سطحی. انتشارات کمیتة ملی آبیاری و زهکشی ایران. 211 ص.
 4. عباسی ف. (1373) استفاده از مدل‌های ریاضی در طراحی آبیاری نواری. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 5. عباسی ف.، جلینی م.، معیری م.، طائفه رضایی ح. و محمویان شوشتری م. (1387) تهیة یک مدل ریاضی برای طراحی و ارزیابی روش‌های آبیاری سطحی. گزارش نهایی، شمارة 122، مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 175 ص.
 6. کمالی پ.، ابراهیمیان ح. و رضاوردی‌نژاد و. (1394). ارزیابی و مقایسة روش بهینه‌سازی چندسطحی و مدلIPARM  در تخمین پارامترهای نفوذ درآبیاری جویچه‌ای. مجلة مدیریت آب و آبیاری. 5(1): 43-54.
 7. Ebrahimian H. (2014) Soil infiltration characteristics in alternate and conventional furrow irrigation using different estimation methods. Korean Society of Civil Engineers. 18(6):1904-1911.
 8. Ebrahimian H., Liaghat A., Ghanbarian-Alavijeh B. and Abbasi F. (2010) Evaluation of various quick methods for estimating furrow and border infiltration parameters. Irrigation Science. 28: 479-488.
 9. Elliott R.L. and Walker W.R. (1982) Field evaluation of furrow infiltration and advance functions. Transactions of the ASAE. 25(2): 396-400.
 10. Gillies M.H. and Smith R.J. (2005) Infiltration parameters from surface irrigation advance and run-off data. Irrigation Science. 24(1): 25-35.
 11. Hamed S. and Sahib A. (2007) Runoff discharge from border and furrow irrigation. Engineering and Development. 11(2): 156-175.
 12. Hanson B.R., Prichard T.L. and Schulbach H. (1993) Estimating furrow infiltration. Agricultural Water Management. 24(4): 281-298.
 13. Khatri K.L. and Smith R.J. (2005) Evaluation of methods for determining infiltration parameters from irrigation advance data. Irrigation and Drainage. 54: 467-482.
 14. Maihol J.C. and Gonzalze J.M. (1993) Furrow irrigation model for real‐time applications on cracking soils. Irrigation and Drainage Engineering. 119(5): 768-783.
 15. Mailapalli D.R., Wallender W.W., Raghuwanshi N.S. and Singh R. (2008) Quick method for estimating furrow infiltration. Irrigation and Drainage Engineering. 134(6): 788-795.
 16. McClymont D.J. and Smith R.J. (1996) Infiltration parameters from optimization on furrow irrigation advance data. Irrigation Science. 17(1): 15-22.
 17. Moravejalahkami B., Mostafazadeh-Fard B., Heidarpour M. and Abbasi F. (2009) Furrow infiltration and roughness prediction for different furrow inflow hydrographs using a zero-inertia model with a multilevel calibration approach. Biosystems Engineering. 103(3): 371-381.
 18. Moravejalahkami B., Mostafazadeh-Fard B., Heidarpour M. and Abbasi F. (2012) Comparison of multilevel calibration and volume balance method for estimating furrow infiltration. Irrigation and Drainage Engineering. 138(8): 777-781.
 19. Renault D. and Wallender W.W. (1997) Surface storage in furrow irrigation evaluation. Irrigation and Drainage Engineering. 123(6): 415-422.
 20. Rodriguez J.A. and Martos J.C. (2008) SIPAR_ID: Freeware for surface irrigation parameter identification. Environmental Modelling and Software. 25(11): 1487-1488.
 21. Scaloppi E.J., Merkley G.P. and Willardson L.S. (1995) Intake parameters from advance and wetting phases of surface irrigation. Irrigation and Drainage Engineering. 121(1): 57-70.
 22. Sepaskhah A.R. and Afshar‐Chamanabad H. (2002) Determination of infiltration rate for every other furrow irrigation. Biosystems Engineering. 82(4): 479-484.
 23. Shepard J.S., Wallender W.W. and Hopmans J.W. (1993) One method for estimating furrow infiltration. Transactions of the ASAE. 36(2): 395-404.
 24. Upadhyaya S.K. and Raghuwanshi N.S. (1999) Semiempirical infiltration equations for furrow irrigation systems. Irrigation and Drainage Engineering. 125(4): 173-178.
 25. Valiantzas J.D., Aggelides S. and Sassalou A. (2001) Furrow infiltration estimation from time to a single advance point. Agricultural Water Management. 52: 17-32.
 26. Walker W.R. (2005) Multilevel calibration of furrow infiltration and roughness. Irrigation and Drainage Engineering. 131(2): 129-136.
 27. Walker W.R. and Skogerboe G.V. (1987) Surface irrigation. Theory and practice. Prentice-Hall, NJ, USA.
 28. Wang Q.J., Wang W.Y., Zhang J.H. and Ding X.L. (2005) Determination of Philip infiltration parameter and Manning roughness according to hydraulic factors in the advance of irrigation water. Hydraulic Engineering. 36(1): 125-128.
 29. Weibo N., Liangjun F. and Xiaoyi M. (2012) Estimated infiltration parameters and manning roughness in border irrigation. Irrigation and Drainage Engineering. 61: 231-239.