ارزیابی شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی سازه‌های نیرپیک (مورد مطالعاتی شبکۀ آبیاری و زهکشی دشت ورامین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

چکیده

با توجه به بازده کم توزیع آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی ایران، شبیه‌سازی جریان و حساسیت‌سنجی سازه‌های آبی شبکه‌ها به‌عنوان یک رویکرد جدید برای بررسی عملکرد طرح‌های آبی کشور مطرح است. این تحقیق، به‌علت تحویل و توزیع نامناسب آب به‌خصوص در پایین‌دست شبکة آبیاری و زهکشی ورامین به بررسی حساسیت‌سنجی سازه‌های آبگیر موجود در شبکه می‌پردازد. این حساسیت‌سنجی با بررسی داده‌های آبی واقعی و مقایسۀ آنها با مقدار آب مورد نیاز برای الگوی کشت شبکه صورت گرفته است. شبیه‌سازی و بررسی شبکه با استفاده از مدل هیدرودینامیکی سوبک و روابط معرفی‌شده برای حساسیت‌سنجی سازه‌های آبگیر انجام گرفته است. بررسی‌ها و آنالیز حساسیت هیدرولیکی در سازه‌های شبکة آبیاری ورامین نشان دادند که سازه‌های نیرپیک موجود، دارای حساسیت زیادی هستند. طبق معادلات بررسی‌شده، حساسیت سازه‌های نیرپیک نسبت به عمق بالادست و مقدار بازشدگی دریچه‌های مدول نیرپیک بیشتر در سازه‌های انتهایی رخ داده است. برای بهره‌برداری بهینه از شبکة آبیاری ورامین بهترین روش، تأمین عمق آب برای پایین‌دست هر کانال است. در این شرایط است که عمق آب در تمامی آبگیرها تأمین شده و در مقدار بازشدگی مدول‌ها نیز تغییری ایجاد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of hydraulic sensitivity indicators for Baffle modules (Case study: Varamin Irrigation and drainage network)

نویسندگان [English]

 • Mina Sadat Seyedjavad 1
 • Mahmoud Mashal 2
1 Graduated of Irrigation & Drainage Engineering, Irrigation & Drainage Engineering Group, College of Abouraihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran
2 Professor, Irrigation & Drainage Engineering, Irrigation & Drainage Engineering Group, College of Abouraihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran
چکیده [English]

According to the low efficiency of irrigation and drainage networks and water distribution in Iran, simulating water flow and sensitivity structures and networks is considered as a new approach to evaluate the performance hydroelectric projects in the country. In this study, because of reduced water supply and distribution, especially in downstream irrigation and drainage networks Varamin to evaluate the sensitivity network in off takes structures. The sensitivity of the survey data by examining Water original data and compared them with the amount of water needed to grow the network. Network simulation and analysis using hydrodynamic model Sobek presented for sensitivity and relationships off take structures is done. Studies and sensitivity analysis for hydraulic structures Varamin irrigation system showed that baffle modules sensitivity are considerable. The study of equations, the sensitivity baffle modules occurred more than the depth upstream and valve patency rate in terminal structures. For optimal operation of the irrigation system in Varamin best way to provide for downstream water depth of each channel. In these conditions, the water supply and wastewater in all modules in the patency rate does not change.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hydrodynamic model
 • off take
 • operation
 • performance network
 • Sensitivity analysis
 1. بیرامی م ک (1388) سازه‌های انتقال آب. چاپ هشتم، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. 463 صفحه.
 2. سید‌موسوی س م (1391) طراحی و ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی- مطالعة موردی: کانال اصلی شبکة آبیاری و زهکشی سد دوستی. دانشگاه تهران. تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد.
 3. کوچک‌زاده ص. و حیدری م (1391) گزارش نهایی بررسی آزمایشگاهی کارایی روابط حساسیت هیدرولیکی برای ارزیابی عملکرد شبکه‌های روباز در جریان غیرماندگار. مجری طرح دانشگاه تهران. تهران.
 4. گزارش شرکت بهره‌برداری و آبیاری استان تهران (1379) حوزة مدیریت آبیاری جنوب شرق تهران. 120 صفحه.  
 5. منتظر ع. ، کوچک‌زاده ص. و امید م ح (1385) توسعة تعدادی از شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی سازه‌ای و کاربرد آنها در تحلیل فرایند بهره‌برداری کانال‌های آبیاری. مجلة علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دهم. شمارة سوم (الف): 121- 137.
 6. منتظر، ع (1383). توسعة یک مدل بهره‌برداری کانال‌ها مبتنی بر حساسیت‌سنجی هیدرولیکی سازه‌های آبی. دانشگاه تهران. تهران. رسالة دکتری.
 7. FAO 63(2007) Modernizing Irrigation Management – the MASSCOTE Approach Mapping System and Services for Canal Operation Techniques. 227 pages.
 8. Jabro JD Toth JD and Fox RH (1998) Evaluation and comparison of five simulation models for estimating water drainage fluxes under corn. J. Environmental Quality.27.1376-1381.
 9. Ghumman AR, Khan Z and Turral H) 2009( Study of feasibility of night-closure of irrigation canals for water saving. Agriculture Water Management. 96(2009): 457-464.
 10. Montazar A and Kouchakzadeh S (2005) Application of hydraulic sensitivity indicators in canal assessment. Irrigation and Drainage. 54: 443-454.
 11. Renault D, Hemakumara H M (1999) Irrigation Offtakes Sensitivity, J. Irrig. Drain Eng., 125(3), 131–136.
 12. Renault D (2000) Aggregated hydraulic sensitivity indicators for irrigation system behavior. Agricultural Water Management. 43(2):151-171.
 13. Shanan L (1992) Planning and Management of Irrigation Systems in Developing Countries. Agricultural Water Management. 22(1 and 2).
 14. WL/Delft Hydraulic (2000) Sobek Manual and Technical Refrence The Netherlands.