تأثیر مدیریت سطح ایستابی بر کمیت و کیفیت زهآب خروجی از زهکش‌های زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران

2 کارشناس ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران

3 استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران

چکیده

نگرانی در مورد آلودگی نیتراتی آب‌های سطحی و سیستم‌های پایین‌دست سبب توسعۀ سیستم‌های مدیریت آب کشاورزی با هدف کاهش تلفات نیترات در زهآب زهکشی زیرزمینی با استفاده از آبیاری زیرسطحی از طریق خطوط زهکشی موجود، در طول فصل رشد و کنترل زهآب‌ها خارج از فصل رشد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر زهکشی کنترل‌شده بر مقدار زهآب خروجی و تلفات نیترات از طریق شبیه‌سازی یک مدل فیزیکی به شرایط نسبتاً واقعی مزرعه است. طرح شامل شش تیمار، یک تیمار زهکشی آزاد(FD) با خروجی زهکش در عمق 80 سانتی‌متری از سطح خاک و دو تیمار زهکشی کنترل‌شده (CD1، CD2) بود. سطح ایستابی در زهکش‌های کنترل‌شده به‌ترتیب در عمق 45 و 25 سانتی‌متری از سطح خاک بود. هر یک اةیده را وارد کنید.
کلیدواژگانتحلیل آماری؛ زهکشی آزاد؛ زهکشی کنترل‌شده؛ لایسیمتر؛ نیترات

عنوان مقاله [English]

Water table management effects on quantity and quality of water drains out of Underground drainage

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mashal 1
  • Javad Kamrani 2
  • Farhad Mirzaie Asli 3
1
2
3
چکیده [English]

Concerns about nitrate pollution in groundwater and downstream systems Cause development of surface water management system to reduce losses of agricultural drainage water nitrate in subsurface drainage Using subsurface irrigation from existing drainage lines, drainage water during the growing season and out of season is controlled. The overall objective of this study was to evaluate the effect of controlled drainage on nitrate losses via drainage outlet and a physical model used to simulate the conditions of a real farm. Plan includes of six treatments, one treatment free drainage (FD) output at a depth of 80 cm from the soil surface drainage and controlled drainage treatments (CD1, CD2), which drains the water table controlled at 45 and 25 cm, respectively, at a depth of the soil surface. Each level has two drainage treatments applied nitrate fertilizer (urea) N1 (100 percent) and N2 (50 percent). The results showed that the amount of drain output, there are significant differences between the treatments drained (P< 0.0001 , F=45.42). Controlled drainage treatments (CD1 and CD2) compared with treatment FD, 57.9 and 80.5 percent have reduced the volume of drainage water, Respectively, and CD2 treatment the amount of drainage water compared with CD1 treatment 53.8 percent reduced. 100 percent of the nitrate fertilizer, controlled drainage(CD1 and CD2) in comparison with free drainage (FD) rates of nitrate loss to the 55.8 and 82.5 percent have reduced, And 50 percent of nitrate fertilizer, the amount of nitrate loss from controlled drainage to the 30.3 and 70.4 percent, respectively. Controlled drainage can be improved to reduce the role of nutrients in the soil and reduce nitrate removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • Free drainage
  • Statistics Analysis
  • Lysimeters
  • Controlled drainage