دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-145 (بهار و تابستان ) 

مقاله پژوهشی

1. شبیه‌سازی جریان روزانة ورودی به سد طالقان با استفاده از مدل‌های همراشتین-واینر

صفحه 1-12

بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی اصلی


7. بررسی اثر نوع پوشش سطح بر میانگین، بیشینه و کمینۀ دمای هوا در شهر اصفهان

صفحه 97-109

الهام شفیعیون؛ مهدی قیصری؛ محمد مهدی مجیدی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید اسلامیان