بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم‌ آبیاری و گلخانه‌ای

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

شناخت نحوه جذب آب توسط ریشه گیاه در شرایط تنش آبی منجر به تشخیص محل مناسب برای تخلیه آب آبیاری است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تنش رطوبتی خاک بر نحوه جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا است. کشت گیاه لوبیا در قالب طرح کاملاً تصادفی، با چهار تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام گرفت. تیمارهای تحقیق شامل آبیاری کامل به عنوان شاهد (FI) و کم ‌آبیاری با کاربرد مقادیر به‌ترتیب 80، 60 و 50 درصد تیمار شاهد (DI80، DI60 و DI50) بودند. خاک مورد آزمایش به چهار لایه مساوی تقسیم شد. میزان جذب آب توسط ریشه براساس بیلان رطوبتی خاک محاسبه شد. نتایج نشان داد که تغییرات رطوبتی لایه چهارم در دو تیمار شاهد و کم آبیاری 80 درصد بسیار کم می‌باشد. در تیمارهای 50 و 60 درصد کم آبیاری، تغییرات رطوبتی لایه سوم و چهارم نیز بیشتر شدند. حداکثر و حداقل میزان جذب به ترتیب در تیمارهای شاهد و DI50 8/11 و 9/5 میلی متر در روز مشاهده شد. در تیمارهای DI80، DI60 و DI50 متوسط میزان جذب آب به ترتیب 11/8، 5/26 و 84/33 درصد نسبت به جذب در تیمار شاهد کاهش یافت که در سطح پنج درصد معنی‌‌دار بود. در تیمار FI ، سهم جذب آب از لایه اول و دوم 2/84، در تیمار DI80 36/77 و در تیمار DI60 37/70 و در DI50 96/63 درصد کل جذب آب از همه لایه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of deficit irrigation on Bean root water uptake in different depths

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hassan Tabatabaei 1
  • Mohammad Reza Nouriemamzadehi 2
  • Hamideh Aliyari 3
  • Abdolrahman Mohammadkhani 4
چکیده [English]

More understanding of root water uptake (RWU) can lead us to discharge the irrigation water in soil in a water stress condition. The main objective of this research is measurement of RWU by Bean in a water stress condition. A completely randomized design was employed in greenhouse condition concerning four treatments and four replications. The treatments were FI: full irrigation as control, DI80: deficit irrigation with 80% of ETC, DI60 and DI50. Soil depth divided to four equal layers. RWU calculated by soil water balance technique. The results show that minimum soil water difference observed in Layer number four in both FI and DI80. The difference was greater in DI60 and DI50 both in layer number four and three. The maximum RWU was measured 11.8 mm/day in control and it was equal to 5.9 mm/day in DI50 as minimum. The average RWU were decreased 8.11, 26.5 and 33.84 percent in DI80, DI60 and DI50, respectively in comparison with the control where it was significant in five percent level. The portion of Layer 1 and 2 in RWU was 84.2, 77.36, 70.37 and 63.69 in FI, DI80, DI60 and DI50, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean root
  • Deficit irrigation
  • Irrigation
  • Soil layer
  • water uptake