برآورد ضریب گیاهی گشنیز در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده

گیاه گشنیز یکی از مهمترین گیاهان دارویی استان کرمانشاه است که نسبت به سایر گیاهان مشابه سطح کشت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. برای تدوین برنامه آبیاری مناسب آگاهی از نیاز آبی گیاه و ضریب گیاهی در مراحل مختلف رشد ضروری است. ضریب گیاهی در واقع نسبت تبخیر تعرق واقعی به تبخیر تعرق گیاه مرجع است. پژوهش حاضر به منظور تعیین ضریب گیاهی گشنیز در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی شهرستان کرمانشاه در طی دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 انجام شد. بدین منظور از سه لایسیمتر بیلان آبی به قطر 2/1 و ارتفاع 4/1 متر استفاده شد. در این خصوص، برای محاسبه مقدار تبخیر تعرق پتانسیل از معادله پنمن مانتیس و برای اندازه گیری تبخیر تعرق واقعی از معادله بیلان آبی استفاده گردید. در نهایت طی دو سال آزمایش مقادیر ضرایب گیاهی در چهار مرحله ابتدایی، توسعه، میانی و انتهایی برای گیاه گشنیز به ترتیب 66/0، 19/1، 36/1 و 98/0 به دست آمد. این مقادیر جهت برآورد نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری گیاه گشنیز پیشنهاد می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coriandrum sativum L. crop coefficient determination in a semi-arid climate

نویسندگان [English]

  • Houshang Ghamarnia 1
  • Maryam Jafari zadeh 2
  • Elham Miri 2
  • Mohammad Eghbal Ghobadi 3
چکیده [English]

Coriandrum sativum L. is one of the most important plants compared to the other herbs and medicinal plants as a planted covered area in Kermanshah province. For a suitable irrigation management programming, the awareness of crop coefficient and water requirement in different plant stages is essential. The ratio of actual evapotranspiration to reference crop evapotranspiration is defined as crop coefficient. A study was conducted to determine the crop coefficients of (Coriandrum sativum L.) in Faculty of Agriculture Research Farm in Razi University in Kermanshah city during 2009-10 and 2010-11. For this purpose, three water balance drainable lysimeters with diameter of 1.20 m and a height of 1.40 m were used. In this regard, to calculate potential evapotranspiration, the Penman Monteith equation for potential evapotranspiration and water balance equation to measure actual evapotranspiration were used. Finally, the values of crop coefficients for different (Coriandrum sativum L.) initial, development, middle and end stages were determined as 0.66, 1.19, 1.36 and 0.98, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drainable lysimeter
  • Kermanshah
  • Penman-Montheith
  • water balance equation
  • Water requirement