تأثیر پرلیت بر کارآیی مصرف آب آبیاری و برخی مؤلفه های رشد در گندم رقم زرین

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

3 مربی، بخش آب و خاک، مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان، سنندج

4 دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف پرلیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم رقم زرین آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار مصرف پرلیت (P0،P1 ، P2،P3 ،P4 ،P5 و P6) به ترتیب شامل صفر (شاهد)، 75، 150، 300، 600، 1200 و 2400 کیلوگرم پرلیت در هکتار و در چهار تکرار در شهرستان قروه واقع در استان کردستان، در سال زراعی 87-1386، اجرا گردید. آبیاری‌ها بر مبنای روش بیلان رطوبتی انجام گردید. مقادیر عملکرد دانه و زیست توده، وزن هزاردانه و درصد پروتئین دانه اندازه‌گیری شد. از نرم‌افزار آمار MSTATC و روش دانکن به ترتیب برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و مقایسه میانگین‌ تیمارها استفاده گردید. نتایج تجزیه آماری نشان داد که کلیه تیمارها نسبت به تیمار شاهد، افزایش عملکرد داشتند. نتایج نشان داد که با افزودن پرلیت به خاک، عملکرد دانه و زیست توده گندم به ترتیب 9/39 و 5/31 افزایش یافت که در سطح آماری یک درصد معنی‌دار بود. بین درصد پروتئین گندم در تیمارهای مختلف، تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که مصرف 2400 کیلوگرم پرلیت در هکتار، موجب افزایش کارآیی مصرف آب 12/40 درصد نسبت به تیمار شاهد ‌می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of perlite on water use efficiency and some growth components in wheat (cultivar of Zarrin)

نویسندگان [English]

  • Ebtehaj Moghimi 1
  • Parviz Fathi 2
  • Vafa Toashih 3
  • Mohammad Moez ardalan 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The effect of perlite different amounts on grain yield and water use efficiency in winter wheat (cultivar of Zarrin) in Ghorveh (Kermanshah province), was studied in 2007-2008. Field experiment using completely randomized block design with seven treatments (P0, P1, P2, P3, P4, P5 and P6) including: zero (reference), 75, 150, 300, 600, 1200 and 2400 kg.ha-1 with four replicates was conducted. Irrigations were done based on water balance method. The amounts of grain and biological yield, thousand grain weight and grain protein were measured. The software MSTATC and Duncan's method were used for analysis of data and average treatments comparison, respectively. Results of statistical analysis showed, use of rates in all treatments were significantly increased crop. Results showed that by adding perlite to the soil, grain yield and biological yield of wheat increased up to 39.9 and 31.5 percent, respectively, which statistically was significant at one percent level. Also, there was significant difference between grain proteins of treatments at five percent level. Results also showed that in treatment with application of 2400 kg.ha-1 perlite, water use efficiency increased by up to 40.12 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perlite
  • Sprinkler irrigation
  • Water use efficiency
  • Wheat
  • yield