بررسی اثر نوع پوشش سطح بر میانگین، بیشینه و کمینۀ دمای هوا در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناس ارشد گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران

3 دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران

4 استاد گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران

5 استاد بازنشستة گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران

6 دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده کشاورزی – گروه مهندسی آب- دانشیار

چکیده

پوشش گیاهی به‌همراه کاربری‌های مختلف اراضی در نقاط مختلف شهر، سبب گوناگونی مکانی در جریان گرمایی شهر می‌شود و چارچوب اصلی خرداقلیم شهری را تشکیل می‌دهد. هدف این تحقیق، بررسی اثر نوع پوشش سطح بر تغییر دمای هوا در شهر اصفهان بود. پنج منطقه با درصد پوشش سطح متفاوت در سطح شهر اصفهان انتخاب و در هر منطقه، یک ایستگاه هواشناسی خودکار برای اندازه‌گیری دمای هوا نصب شد. دمای هوا در بازۀ زمانی پنج دقیقه در طول یک سال اندازه‌گیری و سپس متوسط یک‌ساعتۀ دمای هوا محاسبه شد و بر اساس داده‌های ساعتی، تجزیه‌و‌تحلیل انجام گرفت. بنابر نتایج، اختلاف معنا‌داری بین دمای هوا در نقاط مختلف شهر تحت تأثیر نوع و وسعت پوشش سطح زمین وجود دارد. بیشترین اختلاف بیشینۀ دمای هوا در ماه آبان برابر با 51/3 درجۀ سانتی‌گراد بین ایستگاه‌های 2 و مبنا، و بیشترین اختلاف کمینۀ دمای هوا در ماه تیر برابر با 15/8 درجۀ سانتی‌گراد بین ایستگاه‌های 1 و مبنا رخ داد. در تمام فصل‌های سال به‌ویژه بهار و تابستان، دمای هوای شهر تفاوت معنا‌داری (01/0≥P) با دمای هوای اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه مبنا دارد. همچنین دمای هوای شهر به‌‌شدت تحت تأثیر نوع پوشش سطح و وسعت پوشش گیاهی است. از این‌رو اندازه‌گیری دمای هوای شهر برای مدیریت آبیاری، بیماری و آفت‌ها ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vegetation Cover Type on Average, Maximum and Minimum Air Temperature in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Elham Shafieyoun 1
  • Mehdi Gheisari 2
  • mohammad Mahdi Majidi 3
  • Jahangir Abdi Koupai 4
  • Seyed Farhad Mousavi 5
  • Saeid Slamian 6
1 M.Sc. Student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
5 Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
6 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Vegetation cover on a variety of different land uses in different parts of a city creates different forms of heat flow that this, in turn, generates the main framework of urban microclimate. The objective of this study is to survey the effect of land cover type on air temperature in the Isfahan city. To do this, five regions in the Isfahan city with different land cover type were selected. In each region automatic weather stations were installed in order to measure air temperature. The measurements were logged over a year every 5 min; then an hourly average of temperature data was calculated for all analysis. The results showed a significant difference between air temperatures in different parts of the city covered by different land cover type. The highest maximum air temperature difference was 3.51° C between Station 2 and reference station in November. The highest minimum air temperature difference was 8.15° C between Station 1 and reference station in July. The results also showed that in all seasons especially in spring and summer, there is a significant difference (P<0.01) between air temperature in the city and air temperature in the reference station. Air temperature in the city was strongly influenced by the land cover type and extent of vegetation cover. Therefore, the measurement of air temperature in the city is necessary for irrigation management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use
  • landscape irrigation
  • urban microclimate
  • urban heat island