نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تطبیقی- مقایسه‌ای الگوهای کشت جهت توسعه بخش کشاورزی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

علی شاهنظری؛ درسا دریکنده؛ فاطمه جعفری صیادی؛ مهدی کیخا؛ محمد رضا آلاشتی؛ سونیا صادقی