نویسنده = آرمیتا معتمدی
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 275-290

جهانگیر عابدی کوپایی؛ محمدحسین حکیمیان؛ آرمیتا معتمدی؛ امیر قدس مطهری