عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به کمبود شدید منابع آب در ایران، استفاده از پساب تصفیه شده شهری در بخش کشاورزی و آبیاری، روشی موثر در برطرف نمودن نیاز آبی گیاهان می‌باشد. یکی از روش‌های تصفیه، گیاه‌پالایی ست. گیاه وتیورگراس در این زمینه، توجهات بسیاری را معطوف خود کرده است. تحقیق حاضر به منظور بهبود کیفیت فاضلاب شهری توسط گیاه وتیورگراس به صورت هیدروپونیک، با هدف استفاده در آبیاری انجام گرفته است. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، انجام شد. مخازنی فایبرگلاسی به حجم 1000 لیتر تهیه و سپس از دو نوع فاضلاب خام و تصفیه شده به‌طور مجزا پر گردید. تیمارها شامل دو تراکم 4 و 8 تایی، شاهد، هوادهی و بدون هوادهی بودند. در این پژوهش از سه زمان ماند 3، 7 و 14 روزه استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بهترین تراکم در انجام پالایش فاضلاب شهری توسط گیاه وتیورگراس، تراکم 4 تایی بوده به‌علاوه روند هوادهی و عدم هوادهی تیمارها تأثیر زیادی بر پارامترهای اندازه‌گیری شده ندارد. در اکثر پارامترهای اندازه‌گیری شده (به غیر از BOD5) مشاهده شد که زمان‌ماند 7 روزه با زمان‌ماند 14 روزه تفاوت معناداری ندارد، از همین رو بهترین زمان‌ماند نیز 7 روزه در نظر گرفته شد. بر طبق انجام آزمایش‌ها، کارآمدی حذف ترکیبات BOD5، COD، آمونیوم، نیترات، فسفات و پتاسیم در فاضلاب تصفیه شده و در طی دوره به ترتیب 42، 55، 91، 66، 89، 97 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance of Vetiver system in complementary municipal wastewater treatment

نویسندگان [English]

 • Jahangir Abedi Koupai 1
 • Mohammad Hossein Hakimian 2
 • Armita Motamedi 2
 • Amir Ghods Motahari 2
1 Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 Former M.Sc. Student, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Due to the severe water scarcity in Iran, using treated wastewater for irrigation purposes is an effective method to meet the water requirement of plants. One of the methods is phytoremediation. In this field, Vetiver Grass has received growing attention. The aim of the present study is to improve the quality of municipal wastewater by hydroponic Vetiver grass, for applying in irrigation. This research was conducted in a completely randomized design with three replications. Fiberglass tanks with a volume of 1000 liters were prepared, and then filled separately with two types of raw and treated wastewater. Treatments included 4 and 8 plant densities, control, aerated and non-aerated wastewater. Retention times of 3, 7 and 14 days were used. The results showed that the optimal density in the treatment of municipal wastewater by Vetiver grass is a density of 4. Moreover, the aeration and non-aeration process of the treatments does not have much effect on the measured parameters. It should be noted the retention time of 7 days (except for BOD5) had the best performance with no significant difference with 14 days. The results indicated that BOD5, COD, ammonia, nitrate, phosphate and potassium were reduced by 42, 55, 91, 66, 89 and 97 per cent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydroponic cultivation
 • Phytoremediation
 • Removal of pollutants
 • Vetiver Grass
 1. Abedi-Koupai, J., Ghods-Motahari, A., & Najafi, N. (2018). The potential of vetiver grass to reduce salinity. In: Proceeding of the 2nd Iran Water and wWastewater Science Engineering, 14 Nov, Isfahan University of Technology, Iran.

2.Abedi-Koupai, J., Jamalian, M., & Dorafshan, M. (2020). Improving Isfahan landfill leachate quality by phytoremediation using vetiver and phragmites plants in green space irrigation. Journal of Water and Wastewater, 31(3), 101-111. (In Persian).

 1. Akbarzadeh, A., Vakhshouri, M., Jamshidi, S., & Khalesidoost, M. (2015). Evaluation of the performance of vetiveria zizanioides in removing nutrients from wastewater. Journal of Water and Wastewater, 26(1), 57-67. (In Persian).
 2. Alizade, A. (2004). Practical Hydrology Fundamentals. Mashhad, University of Emam Reza Publications.
 3. Alizade, A. (2011). Soil, Water, Plant Relationship. Mashhad, University of Emam Reza Publications.
 4. Angassa, K., Leta, S., Mulat, W., Kloos, H., & Meers, E. (2018). Organic matter and nutrient removal performance of horizontal subsurface flow constructed wetlands planted with Phragmite karka and Vetiveria zizanioide for treating municipal wastewater. Environmental Processes, 5(1), 115-130.
 5. APHA. (2013). Standard Method for Examination of Water and Wastewater. Washington DC: American Public Health Association.
 6. Badejo, A. A., Omole, D. O., & Ndambuki, J. M. (2018). Municipal wastewater management using Vetiveria zizanioides planted in vertical flow constructed wetland. Applied Water Science, 8(8), 1-6.
 7. Darajeh, N., Truong, P., Rezania, S., Alizadeh, H., & Leung, D. (2019). Effectiveness of Vetiver grass versus other plants for phytoremediation of contaminated water. Journal of Environmental Treatment Techniques, 7(3), 485-500.
 8. Darajeh, N., Idris, A., Masoumi, H. R. F., Nourani, A., Truong, P., & Sairi, N. A. (2016). Modeling BOD and COD removal from Palm Oil Mill Secondary Effluent in floating wetland by Chrysopogon zizanioides (L.) using response surface methodology. TheJournal of Environmental Management, 181(2016), 343-352.
 9. Gholipour, M., Mehrabanjoubani, P., Abdolzadeh, A., Raghimi, M., Seyedkhademi, S., Karimi, E., & Sadeghipour, H. R. (2020). Facilitated decrease of anions and cations in influent and effluent of sewage treatment plant by vetiver grass (Chrysopogon zizanioides): the uptake of nitrate, nitrite, ammonium, and phosphate. Environmental Science and Pollution Research, 27(17), 21506-21516.
 10. Giang, L., Le, D., Tuong, L., Tan, L., & Tran, T. (2020). Study on organic pollution treatment from Van Thanh canal water by vetiver grass model on gravel and sand in water circulation conditions. In: Proceeding of the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
 11. Keshtkar, A. R., Ahmadi, M. R., Atashi, H., Hamidifar, H., Razavi, M., Nasiri, H. R., Yazdanpanah, A., & Moazami, N. (2016). Application of Vetiver system for treatment and improvement of unconventional water quality. Journal of Natural Environment, 68(4), 629-640. (In Persian).
 12. Kusin, F. M., Hasan, S. N. M. S., Nordin, N. A. Mohamat, F., & Ibrahim, Z. Z. (2018). Floating vetiver island (fvi) and implication for treatment system design of polluted running. Applied Ecology and Environmental Research, 17(1), 497-510.
 13. Musavi, A., Nuri, M. R., & Samadi, H. (2014). Challengies of the application of grey water. In: Proceeding of the 1st National Conference on Challenges on Water Resources and Agriculture, 13 Feb, Isfahan, Iran, 1-6.
 14. Pngthornpruek, S. (2017). Swine Farm Wastewater Treatment by Constructed Wetland Planted with Vetiver Grass. Environment and Natural Resources Journal, 15(2), 13-20.
 15. Shyamala, G., Kasiraja, K., Aravind, G., Mahendran, V., & Ragunandhan, V. (2017). Domestic wastewater treatment in used natural materials and stoat software analysis. International Journal of Modern Trends in Engineering and Science, 4(4), 94-98.
 16. Wasita, D., Hadisoebroto, R., & Fachrul, M. (2019). Efficiency of constructed wetland using vetiver plant (Vetiveria sp) to reduced BOD and COD Concentration in greywater. In: Proceeding 4th Annual Applied Science and Engineering Conference, Journal of Physics: Conference Series, 1402(2019).
 17. Zhang, D. Q., Jinadasa, K., Gersberg, R. M., Liu, Y., Ng, W. J., & Tan, S. K. (2014). Application of constructed wetlands for wastewater treatment in developing countries–a review of recent developments. Journal of Environmental Management, 141(2014), 116-131.