نویسنده = ���������������� ����������
تأثیر اصلاح‌کننده‌ها بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و برخی عناصر غذایی گیاه هویج

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 101-112

مرضیه مرادیان؛ عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بید آبادی