تأثیر اصلاح‌کننده‌ها بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و برخی عناصر غذایی گیاه هویج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان. خرم آباد.

2 علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر اصلاح‌کننده‌ها روی کارآیی مصرف آب، عملکرد و برخی عناصر غذایی گیاه هویج در غالب فاکتوریل بر پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور شامل نوع اصلاح‌کننده (پلیمر سوپر جاذب بلور آب A، زئولیت و پرلیت) و سطوح مختلف (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم بر کیلوگرم خاک) در چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد اثر متقابل اصلاح‌کننده و سطوح مختلف تأثیر معنی‌داری روی عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب دارد. در بین اصلاح کننده ها پلیمر سوپرجاذب در سطح ۲ گرم در کیلوگرم بهترین اثر را روی عملکرد گیاه هویج و کارآیی مصرف آب به ترتیب با میانگین ۴۷/۸۶ گرم و ۵/۲۹ گرم در لیتر داشت. که در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب 8/2 و 10/4 برابر افزایش نشان دادند. همچنین کاربرد اصلاح‌کننده و سطوح مختلف اثر معنی‌داری بر غلظت عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم، منیزیم و کلسیم) گیاه هویج نسبت به شاهد داشت. بیشترین غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم به ترتیب (34/2، 36/0، 77/1، 37/1 و 55/1 درصد) مربوط به اصلاح‌کننده سوپرجاذب در سطح 2 گرم در هر کیلوگرم خاک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of modifiers on water use efficiency, yield and some nutritional elements of carrot

نویسندگان [English]

 • marzeyj moradian 1
 • Abbas Maleki 1
 • afsaneh alinejadian bidabadi 2
1 Irrigation and Drainage Engineering, Department of Water, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University. Khorramabad.
2 Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the effect of modifiers on water use efficiency, yield and some nutritional elements of carrot in a factorial based on randomized complete blocks with two factors including reformer type (Super absorbent polymer of water crystalline A, zeolite and perlite), and different levels (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 g/kg soil), and four repetitions in greenhouse conditions. The results showed that interaction between modifiers and different levels has a significant effect on product performance and water use efficiency. Among the modifiers the superabsorbent polymer had the best effect at 2 g/kg on carrot plant performance and water use efficiency, with means 47.68 grams and 29.5 g/l, respectively. That in comparison with control treatment showed an increase 2.8 and 4.10 times, respectively. Also, Interaction between modifiers and different levels has a significant effect on the concentration of nutrients–such as nitrogen, phosphorus, potassium, sodium, magnesium and calcium–in the carrot plant. The highest nutrient concentrations of nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and calcium–2.34, 0.36, 1.77 and 1.55 percent, respectively –were superabsorbent correction at 2 g / kg soil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carrot Variety of Nantes
 • Density Elements of NPK Carrot Gland
 • Perlite
 • Super Absorbent Polymer Water Crystalline A
 • Zeolite
 1. حسام، م. و کلوئی، م. (1392). نگهداشت رطوبت خاک توسط سوپرجاذب و اثر آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی. نشریه پژوهش‌های حفاظت آب‌وخاک. 21 (2): 259-245.
 2. زنگویی نسب، ش،. امامی، ح.، آستارایی، ع. و یاری، ع. (1391). اثرات هیدروژل استاکوزوب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. کرج- مؤسسه تحقیقات آب و خاک. ص 27.
 3. سهرابی، ا. و میخک، آ. (1392). زئولیت و اهمیت آن در کشاورزی. انتشارات کنکاش، اصفهان. ص 100.
 4. عابدی کوپایی، ج. سلطانیان، س؛ و قیصری، م. (1392). تأثیر افزودن پامیس، پرلیت و میکروسیلیس بر ویژگی‌های خاک‌های گچی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه اصفهان.
 5. عابدی کوپایی، ج. و مس‌فروش، م. (1388). ارزیابی کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و ذخیره‌ی عناصر غذایی در خیار گلخانه‌ای. مجله آبیاری زهکشی ایران. 2: 111-100.
 6. عزیزی، س. ن. و لکورج، م. م. (1387). سنتز و بهینه‌سازی رفتار تورمی فوق جاذب‌های آکریلیک SAPs باهدف کاربردی در پزشکی، داروسازی و آرایشی- بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. 10 (2): 43- 36.
 7. فاضلی رستم پور، م.، ثقه‌الاسلامی، م.ح. و موسوی، غ.ر. (1390). اثر تنش آبی و پلیمر سوپرجاذب A200 بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت در منطقه بیرجند. مجله تنش‌های محیطی در علوم. زراعی، دانشگاه بیرجند. جلد چهارم، شماره اول.
 8. قربانی ا، جلیلیان ج و امیرنیا ر. (1392). اثر پیش تیمار بذر و سوپرجاذب بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) تیپ کابلی. پژوهش در گیاهان زراعی. 1(1): 53-44.
 9. قلی پور، آ. (1383). بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو گیاه دارویی بادرشبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی. دانشگاه گیلان.
 10. مستکانلو، س.، جورابلو، م.، دانایی، ا.و عیدوسی، و. (1394). بررسی اثر دوره آبیاری و کاربرد سوپرجاذب بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گل همیشه‌بهار. سومین همایش ملی گیاهان داروی و کشاورزی پایدار. همدان، دبیرخانه دائمی همایش، شهید مفتح.
 11. مدنی، ح.، فرهادی، ا.، پازکی، ع. و چنگیزی، م. (1388). تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی رقم آگریا در منطقه اراک. یافته‌های نوین در کشاورزی. سال سوم. شماره 4. صفحه‌های 379 تا 391.
 12. مرتضوی س، توکلی ا، محمدی م، و افصحی ک. (1394). تأثیر کاربرد سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم رقم آذر 2 در شرایط دیم. نشریه زراعت. 106: 125-118.
 13. نجفی علیشاه، ف.، گلچین، ا. و محبی، م. (1391). تأثیر پلیمر سوپرجاذب آکوسورب و دور آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص‌های رشد خیار گلخانه‌ای. مجله علوم و فنون کشت گلخانه‌ای. 4 (15): 14-1.
 14. نورافکن، ح. (1386). استفاده از استاکوسورب و زئولیت در آمیخته‌های خاکی گلخانه‌ها. اولین کارگاه فنی ارتقای کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای، شماره 18.
 15. یزدانی، ف.، اله دادی، ا.، اکبری، غ. ع. و بهبهانی، م. (1385). تأثیر مقادیر پلیمر سوپرجاذب و سطوح تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 75.
 16. Datt Sharma, K., Karki, S., Thakur, N. S., and Attri, S. (2012). Chemical composition, functional processing of carrot-a review. Food Science Technology, 49(1): 22-32.
 17. Specht, A. and Harvey-Jones, J. (2000). Improving water delivery to the roots of recently transplanted seedling trees: The use of hydrogels to reduce leaf and hasten root establishment. J. For. Res. 1: 117-123.
 18. Kassim, F. S., El-Koly, M. F. and Hosny, S. S. (2017). Evaluation of super absorbent polymer application on yield, and water use efficiency of grand nain banana plant. Middle East Journal of Agriculture Research. 6(1): 188-198.
 19. Maloupa E, Mitsios I, Martines PF and Bladenopouiou S (1992). Study of substrate use in Gerbera soilless culture grown in plastic greenhouses. Acta Horticulturae. 323: 139-144.
 20. Moloupa, E., Samartziodis., C. Cououmbis, P & Komninou, A (1999). yield quality & photosynthetic activity of greenhouse grown madelon roses on perlit-zeolit substrate mixture. Acta hort.. 481:97-102.
 21. Munsuz N (1978). Perlitin sera ve Tarla Kosullarinda Toprakta Tutulmasi ve Bugday Verimi Uzerine Etkileri. Yayin. Agron. Report. No. 2. Pp. 1-78.
 22. Nazarli, H., Zardashti. (2010). The effrct of drought stress and super absorbent polymer (A200) on agronomical traits of sunflower (Helianthus annuus L.)  under field condition. Cercetari Agronomice in Moldova. 3(143): 5-14.
 23. Payero, J.O. Tarkalson, D.D. Irmak, S. Davison, D. and Petersen, J.L. (2009). Effect of timing of a deficit-irrigation allocation on corn evapotranspiration, yield, water use efficiency and dry mass. J. Agric. Water Manage. 96: 1387-1397
 24. Tongo, A., Mahdavi, A. and Sayad, E. 2014. effect of superabsorbent polymer aquasorb on chlorophyll, antioxidant enzymes and some growth characteristics of Acacia Victoriae seedlings under drought stress. Ecopersia Journal. 2 (2): 571- 583.
 25. Rafiei, F., Nourmohammadi, G., Chokan, R., Kashani, A. & Haidari, H. (2013). Investigation of superabsorbent polymer usage on maize under water stress. Global Journal of Medicinal Plant Research. 1(1), 82-87.‏
 26. Wicks G. 2004. Commercial carrot production in Labrador. Agricultural Business Profiles. Canada Newfoundland and Labrador, Agricultural Policy Framework (APF).
 27. Xiubin, H. and Zhanbin, H. (2001). Zeolite application for enhancing water infiltration and retention in loess soil, Resources, Conservation and Recycling. 34: 45-52.