نویسنده = ���������� ���������� ����������
ارزیابی عملکرد فنی و هیدرولیکی برخی از سامانه های آبیاری میکرو در استان اصفهان

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 273-286

مسعود فرزام نیا؛ علیرضا مأمن پوش؛ مختار میران زاده