نویسنده = متشرع زاده، بابک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و تغذیه‌ای لوبیاچیتی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-58

ریحانه زارع میرک آباد؛ تیمور سهرابی؛ بابک متشرع زاده