نویسنده = �������� ������������ ����������
بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم عدس (Lens Culinaris L.)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 215-227

هوشنگ قمرنیا؛ آزاده خلدی رضائی؛ مختار قبادی