نویسنده = ������������������ ��������
تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 117-132

سارا حویزاوی؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه