نویسنده = �������������������� ����������
شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 59-74

ابوذر پرهیزکاری؛ محمود صبوحی