شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران

چکیده

در این تحقیق، برای تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری و شبیه­سازی واکنش کشاورزان به سیاست کاهش منابع آب در دسترس، از مدل برنامه­ریزی ریاضی مثبت (PMP) استفاده شد. با استفاده از این مدل، ابتدا ارزش اقتصادی (قیمت سایه­ای) آب آبیاری در هر یک از مناطق رودبار الموت غربی، رجایی­دشت و رودبار الموت شرقی برآورد شد. سپس، واکنش کشاورزان هر منطقه به سیاست کاهش آب در دسترس تحت سناریوهای 10، 20، 30 و 40 درصد بررسی شد. برای حل مدل از داده­های سال 1390-91 و نرم‌افزار GAMS نسخه 5/23 استفاده شد. بر پایۀ نتایج، ارزش اقتصادی آب آبیاری برای هر یک از مناطق رودبار الموت غربی، رجایی­دشت و رودبار الموت شرقی، به‌ترتیب 882، 716 و 845 ریال برآورد شد و تفاوت زیادی بین ارزش اقتصادی آب آبیاری و نرخ آب‌بهای پرداختی کشاورزان در منطقۀ رودبار الموت وجود داشت. با کاهش آب آبیاری در دسترس، ارزش اقتصادی آب افزایش یافت و الگوی کشت در هر یک از مناطق به‌نفع محصولاتی که درآمد ثابتی را به ازای مقدار کمتر آب ایجاد می‌کنند، پیش می­رود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation farmers’ response to reducing available water policy

نویسندگان [English]

  • Abozar Parhizkari 1
  • Mahmud Sabohi 2
1 M.Sc. Student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

In this study, to determine the economic value of irrigation water and simulate the response of farmers to reducing  available water policy of positive mathematical programming models (PMP) was used. By the proposed model, the economic value (shadow price) of irrigation water estimated in each of the areas of Western Rodbar Alamuot, Rajai Dasht and Eastern Rodbar Almuot. Then, the reactions of farmers in each region toward reduce water availability policy under scenarios of 10, 20, 30, and 40 Percent was investigated. To solve the model of data's 2011-2012 and software GAMS Version 23/5 was used. The results showed that the economic value of irrigation water estimated for each of the areas of Western Rodbar Alamuot, Rajai Dasht and Eastern Rodbar Almuot respectively 882, 716 and 845 riyals and there is huge difference between the economic value of irrigation water and water charge rates in the region Rodbar Almuot and by reducing the availability of irrigation water, the economic value of water increases and cropping pattern moves in each of the areas favor products that creates fixed income toward less water.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CES production functions
  • cropping optimal pattern
  • Positive Mathematical Programming
  • real value of water
  • Rodbar Almuot