نویسنده = جهانگیر عابدی کوپایی
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 275-290

جهانگیر عابدی کوپایی؛ محمدحسین حکیمیان؛ آرمیتا معتمدی؛ امیر قدس مطهری


2. بررسی اثر نوع پوشش سطح بر میانگین، بیشینه و کمینۀ دمای هوا در شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 97-109

الهام شفیعیون؛ مهدی قیصری؛ محمد مهدی مجیدی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید اسلامیان