نویسنده = مساعدی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی - عصبی تطبیقی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-80

مرتضی نبی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی