اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود لطفی

ژنتیک و اصلاح سبزی ها دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mlotfi
mlotfiut.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدجواد منعم

مهندسی و مدیریت آب استاد تمام، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/monem_mj
monem_mjmodares.ac.ir
021-48292200
0000-0001-7735-9976

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Professor Oner Cetin

Irrigation and Drainage Professor, Faculty of Agriculture, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
oner_cetinyahoo.com
0000-0002-1006-4759

Professor Abdolmajid Mohammadian

Civil Engineering - Water Resources Professor, Department of Civil Engineering, University of Ottawa, Ontario, Canada

rdio.rdc.uottawa.ca/en-US//?mid=72
majid.mohammadianuottawa.ca
0000-0001-5381-8189

Dr. Umut Turker

Civil Engineering - Water Resources Associate Professor, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Northern Cyprus

staff.emu.edu.tr/umutturker/en
umut.turkeremu.edu.tr
0000-0001-6567-2498

اعضای هیات تحریریه

دکتر امید بزرگ حداد

عمران - منابع آب استاد تمام، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~obhaddad
obhaddadut.ac.ir
0000-0001-6607-9581

دکتر سامان جوادی

آب های زیرزمینی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~javadis
javadisut.ac.ir
021-36040906

دکتر علی سلاجقه

آبخیزداری استاد تمام، دانشکده منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~salajegh
salajeghut.ac.ir
0000-0003-3413-6902

دکتر تیمور سهرابی

آبیاری و زهکشی استاد تمام، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~myousef
tmsohrabiyahoo.com

دکتر محمود شفاعی بجستان

هیدرولیک استاد تمام، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

water.scu.ac.ir/~m.shafai
m_shafaiyahoo.com
0611-3330635
0000-0003-3688-9561

دکتر مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zarghami
mzarghamitabrizu.ac.ir
04133344287
0000-0001-9179-1431

دکتر هوشنگ قمرنیا

آبیاری و زهکشی استاد تمام، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

sae.razi.ac.ir/~hghamarnia
hghamarniarazi.ac.ir
08338378008
0000-0003-2106-1075

دکتر جمال محمد ولی سامانی

هیدرولیک استاد تمام، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/samani_j
j_samani2003yahoo.com
021-44196522
0000-0002-2547-0821

دکتر علی رضا مساح بوانی

تغییر اقلیم در منابع آب دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~armassah
armassahyahoo.com
021-36040906
0000-0002-5433-1791

دکتر محمدجواد منعم

مهندسی و مدیریت آب استاد تمام، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/monem_mj
monem_mjmodares.ac.ir
021-48292200
0000-0001-7735-9976

دکتر عبدعلی ناصری

آبیاری و زهکشی استاد تمام، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

water.scu.ac.ir/~abdalinaseri
abdalinaseriscu.ac.ir
0000-0002-5833-5802

دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی

مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mehdi.hashemy
mehdi.hashemyut.ac.ir
021-36040906
0000-0001-9962-1437

دبیر تخصصی

دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی

مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mehdi.hashemy
mehdi.hashemyut.ac.ir
021-36040906
0000-0001-9962-1437

مدیر داخلی

دکتر علی محمدی

مدیریت و سیاستگذاری کشاورزی دانشگاه تهران

ali.mohammadiut.ac.ir

ویراستار ادبی

مهندس صغرا حسینی

دانشگاه تهران

shosseini1356gmail.com

مدیر اجرایی

دکتر میترا تنهاپور

مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

jwimut.ac.ir
021-36040903

کارشناس نشریه

مهندس فرهاد بهزادی

مهندسی منابع آب گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

farhadbehzadi63ut.ac.ir