افزایش بهره‌وری آب کشاورزی تحت سناریوی بهینه‌سازی تخصیص منابع آب با استفاده از الگوریتم (NSGA-II) ( مطالعه موردی: حوضه تجن استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

3 سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

10.22059/jwim.2024.369097.1122

چکیده

تحقیق حاضر به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی در حوضه تجن استان مازندران با استفاده از تخصیص بهینه می‌پردازد. در تحقیق حاضر برای یافتن بهینه‌ترین تخصیص آب از منابع آبی موجود در منطقه مطالعاتی از روش بهینه‌سازی با الگوریتم ژنتیک با رتبه‌بندی نامغلوب و برای محاسیه رواناب حاصل از بارش از مدل SWMM استفاده شده است. از آنجا که مدل تخصیص بهینه منابع آبی، چندهدفه و دارای بیش از یک پاسخ بهینه است که هیچ یک بر دیگری برتری نداشته و بر اساس شرایط مدیریتی پاسخ مناسب انتخاب می گردد، سه پاسخ از پاسخ های بهینه موجود در قالب سه سناریو انتخاب شد تا با شرایط فعلی تخصیص آب مورد مقایسه قرار گیرند. نتایج نشان داد بهینه‌سازی تخصیص آب، سبب افزایش بهره‌وری آب کشاورزی به میزان 76% برای مرکبات ،47% برنج، 60% دانه‌های روغنی، 59% ذرت‌دانه‌ای ، 64% گندم ، 77% سبزیجات و 76% پنبه برای سناریوی سوم که یک سناریوی بیابینی است، می‌گردد. همچنین سود اقتصادی نیز به طور متوسط حدود 33% افزایش یافته است. با توجه به نتایج، محصول گندم، سبزیجات و دانه‌های روغنی پس از برنج و مرکبات نسبت به سایر محصولات موجود در منطقه مطالعاتی نسبت به آب مصرفی بیشترین تولید و عملکرد را دارند. مقدار سطح زیر کشت بهینه برای این محصولات به ترتیب برابر با 3200، 2700، 5523 هکتار به دست آمده است. با بهینه سازی تخصیص منابع آبی ضمن صرفه جویی چشم گیر در آب مصرفی، محصول تولیدی به ازای آب مصرفی و همچنین سود اقتصادی نیز بسته به جواب انتخابی می‌تواند افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Increasing the productivity of agricultural water under the optimization scenario of water resource allocation using the algorithm (NSGA-II) (case study: Tajen basin of Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • fatemeh zahra sahabifard 1
  • Ali Shahnazari 2
  • sonia sadeghi 3
1 Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 SANRU
3 Water structures of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The present research deals with increasing agricultural water productivity in Tajen basin of Mazandaran province by using optimal allocation. In the current research, to find the most optimal allocation of water from the available water sources in the study area, the optimization method with genetic algorithm with non-superior ranking was used and SWMM model was used to estimate the runoff resulting from precipitation. Since the model of optimal allocation of water resources is multi-objective and has more than one optimal response, none of which is superior to the other, and the appropriate response is selected based on the management conditions, three responses were selected from the optimal responses in the form of three scenarios to be compared with the current conditions of water allocation. The results showed that the optimization of water allocation caused an increase in agricultural water productivity by 76% for citrus fruits, 47% for rice, 60% for oilseeds, 59% for corn, 64% for wheat, 77% for vegetables and 76% for cotton for the third scenario. which is a desert scenario. Also, the economic profit has increased by 33% on average. According to the results, wheat products, vegetables and oilseeds after rice and citrus have the highest production and yield compared to other products in the study area. The optimal cultivated area for these products is equal to 3200, 2700, 5523 hectares, respectively. By optimizing the allocation of water resources while saving significant water consumption, the production product per water consumption as well as the economic profit can be increased depending on the chosen solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivated area
  • Economic benefit
  • Water use efficiency
  • Performance