ارزیابی برهم‌کنش سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره وری آب ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: خرم آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان ایران

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.

3 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

10.22059/jwim.2023.359093.1075

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی برهم‌کنش سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای در شهرستان خرم‌آباد انجام گرفت. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با احتساب اولین فاکتور شامل چهار سطح 125، 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی (I125، I100، I75 و I50 ) و دومین فاکتور شامل سه سطح کود نیتروژن 100، 250 و 400 کیلوگرم در هکتار (N100، N250و N400 ) در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد بیشترین میزان عملکرد ماده تر و خشک، شاخص سطح برگ و ارتفاع گیاه، در تیمار I125N400 ،به ترتیب با مقادیر 80 و 2/21 تن در هکتار، 9595 میلیمتر مربع و220 سانتی متر به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد (I100N250) در سطح معنی داری پنج درصد، افزایش داشتند. کمترین مقدار این صفات به ترتیب برابر 30 و 64/10 تن در هکتار، 133/7096 میلیمتر مربع، 100 سانتی متر در تیمار I50N400 به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد (I100N250) در سطح معنی داری پنج درصد، کاهش را نشان دادند. بر اساس نتایج به دست آمده، در سطوح آبیاری125 و 100 درصد، افزایش میزان کود مصرفی نسبت به تیمار شاهد، باعث افزایش معنی دار(سطح 5 %)عملکرد تر و شاخص سطح برگ گردید. در سطوح آبیاری 75 و 50 درصد نیاز آبی، افزایش میزان کود باعث تغییرات معنی داری در صفات اندازه گیری نشدند. در این تحقیق، بیشترین میزان بهره وری آب برای ماده تر و خشک در تیمار I100N400 ،به ترتیب 9/10 و 91/2 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the interaction of different irrigation and nitrogen fertilizer levels on the yield, and water productivity of forage corn in Khorramabad

نویسندگان [English]

  • mobina ahmadimoradi 1
  • Mehri Saeidinia 2
  • aliheidar nasrolahi 3
  • majid sharifipour 3
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran.
3 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran
چکیده [English]

This research was conducted in order to investigate the interaction of different levels of irrigation and nitrogen fertilizer on the yield of Forage Corn in Khorramabad. The experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design with three replications. The first factor consisted of four irrigation levels including I125 (125% of water requirement), I100 (100% of water requirement), I75 (75% of water requirement), and I50 (50% of water requirement) and the second factor consisted of three levels of nitrogen fertilizer including N400 (400 Kg/ha), N250 (250 Kg/ha), and N100 (100 Kg/ha). The result showed that the maximum amount of wet and dry matters, plant height, leaf area index which were 80 and 21.2 tons per hectare, 9595 mm2 and 220 cm, respectively, were obtained in I125N400 treatment, which had a significant increase (5%) compared to the control treatment (I100N250). The minimum amount of these traits which were 30 and 10.64 tons per hectare, 7096.133 mm2 and 100 cm, respectively, were obtained in I50N400 treatment, which had a significant decrease (5%) compared to the control treatment (I100N250). It was found from the results of this research that at the levels of I125 and I100, the values of wet matter and leaf area index were increased as the amount of nitrogen fertilizer increased. At irrigation levels of 75% and 50% of water requirement, increasing the amount of fertilizer did not cause significant changes in the measured traits. In this research, the maximum value of water productivity for wet and dry matters was obtained in I100N400 treatment with values of 10.9 and 2.91 kg/m3, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation water productivity
  • corn
  • Deficit irrigation
  • Nitrogen fertilizer