بررسی برخی شاخص‌های رشد، نشت الکترولیت و محتوای نسبی آب ریحان تحت سطوح آبیاری و نانوزئولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران.

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

3 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

10.22059/jwim.2023.360144.1082

چکیده

یکی از روش‌های نوین صرفه‌جویی در مصرف آب و کاهش هزینه‌های آبیاری استفاده از سوپر‌جاذ‌ب‌ها می‌باشد. ازآنجاکه نانو‌ذره زئولیت سطح ویژه بزرگ‌تری دارد، لذا می‌تواند آب و عناصر غذایی را جذب کرده و در زمان نیاز گیاه آزاد نماید. آزمایشی گلخانه‌ای دو ساله برای بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری و نانوزئولیت بر شاخص‌های رشدی، محتوای نسبی آب و نشت یونی در گیاه ریحان اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های ‌خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح آبیاری در سه سطح ( FC75/0I1= یا کم‌آبیاری، FC I2= یا آبیاری نرمال و FC 25/1 I3= یا بیش‌آبیاری) و سطوح سوپرجاذب نانوزئولیت در چهار سطح (Z0 بدون سوپرجاذب، Z5 پنج گرم سوپرجاذب در هر کیلوگرم خاک، Z10 10 گرم سوپرجاذب در هر کیلوگرم خاک و Z15 15 گرم سوپرجاذب در هر کیلوگرم خاک) بود. نتایج نشان داد با افزایش شدت خشکی، رشد قطری و ارتفاعی و سایر صفات مانند تعداد برگ، سطح برگ، وزن ماده خشک (زیست‌توده) ریحان به‌صورت معنی‌داری کاهش یافت سطح آبیاری 75 درصد منجر به کاهش صفات رویشی، کاهش محتوای نسبی آب برگ و افزایش نشت یونی گردید، هم‌چنین نتایج نشان داد استفاده از نانوزئولیت اثر معنی‌داری در سطح یک درصد بر پارامترهای موردبررسی دارد، به‌طوری‌که کاربرد این سوپرجاذب به مقدار پنج و 10 گرم در هر کیلوگرم خاک در تمام تیمار‌های آبیاری (I1، I2 و I3) به‌ترتیب موجب افزایش 22 و 30 درصدی ارتفاع ساقه گیاه در دو سال متوالی، هم‌چنین افزایش قطر ساقه ریحان به‌ترتیب به میزان 33 و 29 درصد، بالارفتن تعداد شاخه‌های جانبی ریحان نیز در دو سال به‌ترتیب به مقدار 90 و 89 درصد، ازدیاد تعداد برگ‌های ریحان نیز  به‌ترتیب برابر با 49 و 76 درصد، رشد سطح برگ نیز به‌ترتیب با افزایش 25 و 19 درصدی مواجه شد. وزن خشک گیاه نیز افزایش 40 و 30 درصدی را به‌ترتیب داشتند، محتوای نسبی آب برگ نیز با افزایش 14 و  هفت درصدی در دو سال متوالی روبه‌رو شد. در نشت الکترولیت برعکس پارامترهای قبلی، کاربرد سوپرجاذب باعث کاهش نشت یونی ریحان شد، اما با اعمال کم‌آبیاری شاهد افزایش این پارامتر بودیم. این مطالعه نشان داد که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری (05/P>) در عملکرد محصول در بین تیمارهای  Z5 و Z10 وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Some Growth Indicators, Electrolyte Leakage and Relative Water Content of Basil Under Irrigation Levels and Nanozeolite

نویسندگان [English]

 • Samaneh Noori 1
 • Javad Behmanesh 1
 • Vahid Rezaverdinejad 1
 • Sahebali Bolandnazar 2
 • Abolfazl Majnooni 3
 • Nasrin Azad 1
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran.
2 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
3 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
چکیده [English]

One of the new ways to save water and reduce irrigation costs is the use of superabsorbents. Since the zeolite nanoparticle has a larger specific surface area, it can absorb water and nutrients and release them when the plant needs them. A two-year greenhouse experiment was conducted to investigate the effect of different levels of irrigation and nanozeolite on growth indicators, relative water content and ion leakage in basil plants. The experiment was done as chopped plots in the form of randomized complete blocks with three replications. The experimental treatments included irrigation levels at three levels (I1 = 0.75 FC or underwatering, FC = I2 or normal irrigation and I3 = 1.25 FC or overwatering) and nanozeolite superabsorbent levels in four levels (Z0 without superabsorbent, Z5 five grams of superabsorbent per kilogram of soil, Z10, 10 grams of superabsorbent per kilogram of soil and Z15 was 15 grams of superabsorbent per kilogram of soil). The results showed that with the increase in drought severity, diameter and height growth and other traits such as the number of leaves, leaf surface, weight of dry matter (biomass) of basil, the irrigation level decreased significantly by 75Percent, leading to a decrease in vegetative traits, a decrease in the relative water content of the leaves. and increased ionic leakage, also the results showed that the use of nanozeolite has a significant effect at the level of 1Percent on the investigated parameters, so that the use of this superabsorbent in the amount of 5 and 10 grams per kilogram of soil in all irrigation treatments (I1, I2, I3) ) by increasing the height of the plant stem by 22 and 30Percent in two consecutive years, as well as increasing the diameter of the basil stem by 33 and 29Percent respectively, increasing the number of lateral branches of basil in two years by 90 and 89Percent, respectively. The increase in the number of basil leaves was 49 and 76Percent, respectively, and the growth of the leaf surface was also increased by 25 and 19Percent, respectively. The dry weight of the plant increased by 40Percent and 30Percent, respectively, and the relative water content of the leaves increased by 14Percent and 7Percent in two consecutive years. In electrolyte leakage, contrary to the previous parameters, the application of superabsorbent reduced the ionic leakage of basil, but with the application of low irrigation, we saw an increase in this parameter. This study showed that there is a statistically significant difference (P>0.5) in the yield of the crop among treatments Z5, There is no Z10.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basil
 • Irrigation regimes
 • Nano-super absorbent
 • Plant physiological indicators
 1. Abhari, A., & Haresabadi, B. (2017). The effect of super absorbent on yield and yield components of chickpea under season terminal drought stress conditions.Crop Production, 10(1), 191-202.(In Persian).
 2. Ahmadi Azar, F., Hasanloo, T., & Feizi, V. (2015). Water stress and mineral zeolite application on growth and some physiological characteristics of Mallow (Malva sylvestris). Journal of plant research (Iranian Journal of biology), 28(3), 459-474. (In Persian).
 3. Ahmadi, A., Arabi, Z., & Siahmargue, A. (2015). The response of yield and quality of soybean to different sources of biologicalfertilizer, vermicompost and different levels of chemical fertilizer in the presence of super absorbent hydrogel.Journal of Management and Sustainable Production. 5, 211-224. [In Persian with English Summary]
 4. Baruah, S., & Dutta, J. (2009). Nanotechnology applications in pollution sensing and degradation in agriculture: a review. Environmental Chemistry Letters, 7, 191-204..
 5. Barrs, H. D., & Weatherley, P. E. (1962). A re-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficits in leaves. Australian Journal of Biological Sciences, 15(3), 413-428.
 6. Boroujerdnia, M., Bihamta, M. R., AlamiSaid, K., & Abdossi, V. (2016). Effect of drought tension on proline content, soluble carbohydrates, electrolytes leakage and relative water content of bean (Phaseolus vulgaris). Crop Physiology Journal, 8(29), 23-41. (In Persian).
 7. Bowden, C. L., Evanylo, G. K., Zhang, X., Ervin, E. H., & Seiler, J. R. (2010). Soil carbon and physiological responses of corn and soybean to organic amendments. Compost Science & Utilization, 18(3), 162-173.
 8. Chehelgardi, A., & Saffari, M. (2013). Investigating the effect of organic fertilizers, potassin sulfate and superabsorbent nano polyester on some morphological traits of setaria italica under drought stress. The 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling, 8 May, Kerman.
 9. Daneshian, A., Gurbuz, B., Cosge, B., & Ipek, A. (2009). Chemical components of essential oils from basil (Ocimum basilicum L.) grown at different nitrogen levels. International Journal of Natural & Engineering Sciences, 3(3)pp.
 10. De Smedt, C., Steppe, K., & Spanoghe, P. (2017). Beneficial effects of zeolites on plant photosynthesis. Advanced Materials Science, 2(1), 1-11.
 11. Farzaneh, A., Ghani, A., & Azizi, M. (2010). The effect of water stress on morphological characteristic and essential oil content of improved sweet basil (Ocimum basilicum). Journal Of Plant Production  (Journal Of Agricultural Sciences And Natural Resources).17 (1),103-111.( In Persian).
 12. Gupta, A., Ahmad, M.F., & Bhat, F. (2010). Studies on yield, quality, water and fertilizer use efficiency of capsicum under drip irrigation and fertigation. Indian Journal of Horticulture, 67(2), 213-218.
 13. Guldani, M., & Fazeli Kakhaki, S.F. (2014). Evaluation of the effect of chemical and organic fertilizers on growth characteristics, yield and yield components of three ecotypes of sesame (Sesamum indicum L), Iranian Journal of Field Crops Research, 12 (1), 127-136.( In Persian).
 14. Hemmatinafar, K., & Rahimi, M.M. (2018). Effect of Different Superabsorbent Levels on Water Use Efficiency and Quantitative Sorghum Traits in Different Irrigation Regimes. Journal of Plant Growth and Aquaculture, 9(31), 32-41. (In Persian).
 15. Heydari, M., Mir, N., & Moussavinik, S.M. (2017). The effect of phosphorus nanofertilizer modified with a novel organic compound on qualitative parameters of two types of beans. Journal of Crops Improvement, 19(2), 517-530. (In Persian).
 16. Huttermann, A., Zommorodi, M., & Reise, K. (2006). Addition of hydrogels to soil for prolonging the survival of Pinus halepensis seedlings subjected to drought .Journal Soil and Tillage Research, 50, 295-304.
 17. Johnson, M. S., & Leah, R.T. (1990). Effects of Super absorbent Polyacrylamides on efficiency of Water use by Crop Seedlings. Sci. Food Agr, 52, 431-434.
 18. Kaiser, W. M. (1987). Effects of water deficit on photosynthetic capacity. Physiologia plantarum, 71(1), 142-149.
 19. Keshavarz, L., Farahbakhsh, H., & Golkar, P. (2013). Effect of Hydrogel and Irrigation Regimes on Chlorophyll Content, Nitrogen and Some Growth Indices and Yield of Forage Millet (Pennisetum glaucum). Journal of Crop Production and Processing, 3 (9), 147-161. (In Persian).
 20. Khadem, S. A., Galavi, M., Ramrodi, M., Mousavi, S. R., Rousta, M. J., & Rezvani-Moghadam, P. (2010). Effect of animal manure and superabsorbent polymer on corn leaf relative water content, cell membrane stability and leaf chlorophyll content under dry condition. Australian journal of crop science, 4(8), 642-647.
 21. Khashei Siuki, A., Shahidi, A., & Dastourani, M. (2020). Investigating the Effect of Amendments of Zeolite, Superabsorbent Polymer, and Different Amounts of Irrigation on Sesame Yield. Journal of Water Research in Agriculture, 34 (2), 243-255. (In Persian).
 22. Khoshbin, S., Solgi, M., Taghizadeh, M., & Barati, A. (2017). The effect of nanocomposite containing zeolite nanoparticles and some nutrients on the growth characteristics of African violets (Saintpaulia ionantha 'Rhapsody Clementine). Iranian Journal of Horticultural Science, 47(4), 835-843. (In Persian).
 23. Laboski, C.A.M., Dowdy, R.H., Allmaras, R.R., & Lamb, J.A. (1998). Soil strength and water content influences on corn root distribution in a sandy soil. Plant and Soil, 203(2), 239-247.
 24. Litaor, M. I., Katz, L., & Shenker, M. (2017). The influence of compost and zeolite co‐addition on the nutrients status and plant growth in intensively cultivated Mediterranean soils. Soil Use and Management, 33(1), 72-80.
 25. Malekian, R., Abedi-Koupai, J., & Eslamian, S. S. (2011). Influences of clinoptilolite and surfactant-modified clinoptilolite zeolite on nitrate leaching and plant growth. Journal of hazardous materials, 185(2-3), 970-976.
 26. Malekian, A., Valizadeh, E., Dastoori, M., Samadi, S., & Bayat, V. (2012). Soil water retention and maize (Zea mays ) growth as affected by different amounts of pumice. Australian Journal of Crop Science, 6(3),450-454.
 27. Martinez, J.P., Silva, H., Ledent, J.F., & Pinto, M. (2007). Effect of drought stress on the osmotic adjustment, cell wall elasticity and cell volume of six cultivars of common beans (Phaseolus vulgaris L). European Journal of Agronomy 26(1), 30-38.
 28. Mehrabi zadeh, Z., & Ehsan Zade, P. (2012). A study on physiological attributes and grain yield of sesame cultivars under different soil moisture regimes.Journal Of Improvement, 13 (2), 75-88. (In Persian).
 29. Mojdam, M., Payandeh, Kh., Lek, Sh., & Marashi, K. (2017). Effect of superabsorbent polymer on grain yield and some physiological characteristics of spring corn under water stress conditions. Scientific Research Journal of Crop Physiology, 8(32), 61-73
 30. Molaahmad Nalousi, A.,  Hatamzadeh, A., Ghasemnezhad, M., & Biglouei, M.H. (2014). Effects of Exogenous Sodium Nitroprusside on Drought Resistance of Creeping Bentgrass and Tall Fescue. Journal of Horticultural Science and Technology, 14 (4), 427-438. (In Persian).
 31. Moslemi, Z., Habibi, D., Asgharzadeh, A., Ardakani, M. R., Mohammadi, A., & Sakari, A. (2011). Effects of super absorbent polymer and plant growth promoting rhizobacteria on yield and yield components of maize under drought stress and normal conditions. African Journal of Agricultural Research, 6(19), 4471-4476.
 32. Naderi, M. R., & Danesh-Shahraki, A. (2013). Nanofertilizers and their roles in sustainable agriculture. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS), 5(19), 2229-2232..
 33. Nazarifar, M.H., Behbahani, S.M.R., & Momeni, R. (2012). Evaluation of Different Deficit Irrigation Scenarios and Determine of Optimal Hydromodoul and Area of Eropping Pattern in the Deficit Irrigation Conditions. Journal Of Irrigation Science and Engineering, 35 (2), 91-106. (In Persian).
 34. Peyvandi, M., Parande, H., & Mirza, M. (2011). Comparison of Nano Fe Chelate with Fe Chelate Effect on Growth Parameters and Antioxidant Enzymes Activity of Ocimum Basilicum. New Cellular and Molecular Biotechnology Journal.1(4),89-98.(In Persian).
 35. Rahbarian, R., Khavari-Nejad, R., Ganjeali, A., Bagheri, A., & Najafi, F. (2011). Drought stress effects on photosynthesis, chlorophyll fluorescence and water relations in tolerant and susceptible chickpea (Cicer arietinum) genotypes. Acta biologica Cracoviensia. Series botânica, 53(1), 47-56.
 36. Rahbarian, P., & Afsharmanesh, G. (2011). Effects of water deficit and manure on yield and morphological characters some of dragonhead (Dracocephalum moldavica) in Jiroft Area. Journal of Crop Ecophysiology, 5(17 (1)), 41-52.(In Persian).
 37. Raju, K.M., Raju, M.P., & Mohan, Y.M. (2002). Synthesis and water absorbtion of cross linked superabsorbent polymer. Journal of Applied Polimer Science, 85(8), 1795-1801.
 38. Sarai Tabrizi, M., Babazadeh, H., Homaee, M., Kaveh, F. K., & Parsinejad, M. (2016). Determining the Threshold Value of Basil Yield Reduction and Evaluation of Water Uptake Models under Salinity Stress Condition. Water and Soil, 30(1), 30-40.( In Persian).
 39. Selahvarzi, Y., Sarfraz, S., Zabihi, M., & Kamali, M. (2019). Investigating the effect of zeolite and soil texture on the quantitative and qualitative characteristics of new leaf hedge plant (Ligustrum vulgare) at different levels of irrigation. Horticultural Sciences (Agricultural Sciences and Industries), 34(3), 451-463.
 40. Sharifan, H., Mokhtari, P., & Hezarjaribi, A. (2013). The Effect of Super Absorbent A200 on the Infiltration Parameters. Water and Soil, 27(1), 205-212.(In Persian).
 41. Singh, K. B. (1987). Chickpea breeding. In Saxena M. C. and K. B. Singh (Eds.). The Chickpea C.A.B. International, Wallingford, U.K. pp: 127-142.
 42. Taiz, L., & Zeiger, E. (1998) Plant Physiology. 2nd Edition, Sinauer Associates Publishers, Sunderland, Massachusetts
 43. Tongo, A., Mahdavi, A., & Sayad, E. (2014). Effect of superabsorbent polymer aquasorb on chlorophyll, antioxidant enzymes and some growth characteristics of Acacia victoriae seedlings under drought stress. Ecopersia, 2(2), 571-583.
 44. Ziaei, A., Moghaddam, M., & Kashefi, B. (2016). The effect of superabsorbent polymers on morphological traits of rosemary (Rosmarinus officinalis) under drought stress. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 7, 99-11. [In Persian with English Summary].
 45. Zhang, S., Zhang, H., Liu, X., Zhu, S., Hu, L., & Zhang, Q. (2018). Upgrading of bio-oil from catalytic pyrolysis of pretreated rice husk over Fe-modified ZSM-5 zeolite catalyst. Fuel Processing Technology, 175, 17-25