واکاوی پیشینه محاسبات بیلان منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی هشتگرد واقع در استان البرز، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی، بریتیش کلمبیا، کانادا.

3 شرکت آب منطقه‌ای البرز، کرج، ایران.

10.22059/jwim.2023.359789.1079

چکیده

ارزیابی بیلان آب از جمله مباحث مهم پژوهشی در مناطق مختلف جهان است که به‌منظور تعیـین یک یا تمامی اجـزای معادلـه بـیلان آب صورت می‌گیرد. به‌جهت برآورد صحیح بیلان آب، لزوم بررسی روش‌های رایج در الگوهای بین‌المللی برای بهبود برآوردها ضروری است. مطابق با روش‌شناسی مدنظر در مطالعه حاضر، چالش‌های موجود در برآورد بیلان آب زیرزمینی شناسایی شده و راه‌کارهایی برای افزایش دقت آن ارائه شده است. هم‌چنین با رویکردی نقادانه به واکاوی پیشینه محاسبات بیلان منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی هشتگرد از سال ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۱ پرداخته شده است. واکاوی‌های مذکور در سه سطح فنی، نهادی- ساختاری و زیرساخت‌ها صورت پذیرفت. تحلیل فنی اجزای بیلان نشان می‌دهد در دوره‌های اخیر، مجموع خروجی و ورودی آب زیرزمینی به‌ترتیب 257 و 245 میلیون مترمکعب محاسبه شده است. هم‌چنین، متوسط کسری مخزن 18 میلیون مترمکعب برآورد شده که با روندی افزایشی روبه‌رو بوده است. از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده در راستای حل چالش‌ها، می‌توان به تجهیزنمودن محدوده مطالعاتی به امکانات سخت‌افزاری از جمله لایسیمتر و دیتالاگر، بازنگری و به‌روزرسانی شبکه پایش چاه‌های مشاهده‌ای، به‌کارگیری تکنیک‌های سنجش‌ازدور با دقت مناسب برای برآورد تبخیر و تعرق و یا سایر اجزای بیلان، به‌روزرسانی اطلاعات هیدرودینامیکی آبخوان، اندازه‌گیری مقدار برداشت از چاه‌های بهره‌برداری و قنوات در تواتر کم‌تر از پنج سال و پیشنهاد برقراری امکانات ثبت و نمایش برخط اجزای بیلان در محدوده مطالعاتی هشتگرد در مقیاس‌های مختلف، اشاره نمود. در این راستا، با توجه به اجزای ورودی و خروجی بیلان منابع آب و عدم‌قطعیت‌هایی که در تخمین آن‌ها وجود دارد، ضرورت انجام مطالعه بیلان منابع آب با هدف شناسایی منابع عدم‌قطعیت در محاسبه اجزای آن، دوچندان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review Analysis of Groundwater Resources Budget Calculations in Hashtgerd Study Area Located in Alborz Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Hamed Ketabchi 1
 • Davood Mahmoodzadeh 2
 • Mohammad Reza Zaghiyan 1
 • Tofigh Saadi 3
 • Mahsa Jamdar 3
1 Department of Water Engineering and Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 School of Engineering, University of Northern British Columbia, British Columbia, Canada.
3 Alborz Regional Water Authority, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Water budget evaluations are important research topics in various regions of the world, as they aim to determine one or more components of the water balance. To estimate these components accurately, it is necessary to have adequate knowledge and methods. Therefore, reviewing the common methods used in international models can help to improve the estimation of water resources budget. The present study seeks to identify the challenges of groundwater budget estimation and to propose solutions for enhancing the accuracy of calculations, based on a critical analysis of previous studies conducted in Hashtgerd from 1987 to 2022. A three-level analysis was performed at the technical, institutional-structural, and infrastructural levels. The technical analysis of water budget components indicates that in the recent periods, the total output and input of groundwater were 257 and 245 MCM, respectively. Moreover, the average storage deficit was estimated at 18 MCM, which showed an increasing trend. This research suggests several measures to address the challenges, such as: equipping the study area with hardware facilities (lysimeters and data loggers); revising and updating the monitoring network of observation wells in the region; using remote sensing techniques to estimate evapotranspiration and other water budget components; updating the hydrodynamic information of the aquifer; measuring the withdrawal amount from exploitation wells and Qanats at a frequency of less than five years with more accurate methods; and establishing facilities for recording and displaying online components of the water budget in Hashtgerd at different scales. In this regard, the need for conducting water resources budget studies is emphasized, considering the uncertainties associated with the estimation of inputs and outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparative analysis
 • Uncertainty and errors
 • Water resources budget
 1. Alloisio, S., & Smith, H. R. (2016). Monthly groundwater budget for the aquifers in the Kelowna BC Area. Prov. BC Ministry of Environment, Water Science Series WSS2016-10.
 2. ARWA (Alborz Regional Water Authority). (2014). Proposing an extension of the Prohibition of groundwater resources in the Hashtgerd study area. Research report. (In Persian).
 3. ARWA (Alborz Regional Water Authority). (2016). Proposing an extension of the Prohibition of groundwater resources in the Hashtgerd study area. Research report. (In Persian).
 4. Azad Shahraki, F., Aghasi, A., Azad Shahraki, F., & Zarei, A. (2010). Vulnerability Mapping of the Hashtgerd Aquifer Using DRASTIC Method and Sensitivity Analysis. Journal of Water and Wastewater; Ab va Fazilab21(2), 61-70. (In Persian).
 5. Babaei, M., Mahmoodzadeh, D., Ketabchi, H., & Saadi, T. (2022). Estimation of Water Balance Components and Analysis of Variations Using Modeling and Remote Sensing Approaches (Hashtgerd Study Area, Alborz Province). Iran-Water Resources Research Research, 18. (1). (In Persian).
 6. Beigi, E., & Tsai, F. T.-C. (2014). GIS-based water budget framework for high-resolution groundwater recharge estimation of large-scale humid regions. Journal of Hydrologic Engineering, 19(8), 5014004. https://doi.org/10.1061/(asce)he.1943-5584.0000993.
 7. Crosbie, R. S., Peeters, L. J. M., Herron, N., McVicar, T. R., & Herr, A. (2018). Estimating groundwater recharge and its associated uncertainty: use of regression kriging and the chloride mass balance method. Journal of Hydrology, 561, 1063–1080. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.08.003.
 8. Garcia, C. A., Corson-Dosch, N. T., Beamer, J. P., Gingerich, S. B., Grondin, G. H., Overstreet, B. T., Haynes, J. V, & Hoskinson, M. D. (2022). Hydrologic budget of the Harney Basin groundwater system, southeastern Oregon. US Geological Survey. https://doi.org/https://doi.org/10.3133/sir20215128.
 9. Ghadimi, S., & Ketabchi, H. (2019). Impact assessment of different management strategies implementation on the aquifer using numerical simulation (Case study: Namdan aquifer, Fars province, Iran). Journal of Water and Soil Conservation25(6), 1-23. (In Persian).
 10. Han, J., Yang, Y., Roderick, M. L., McVicar, T. R., Yang, D., Zhang, S., & Beck, H. E. (2020). Assessing the steady state assumption in water balance calculation across global catchments. Water Resources Research, 56(7), e2020WR027392. https://doi.org/10.1029/2020wr027392.
 11. Hanifehlou, A., Hoseini, S. A., Javadi, S., & Sharafati, A. (2023). Prediction of climate and land use changes effects on temporal and spatial fluctuation of groundwater recharge using WetSpass-M distributed model (Case study: Hashtgerd Aquifer, Iran). Water and Irrigation Management. (In Persian).
 12. IPRC (Islamic Parliament Research Center). (2018). A critique of groundwater resources budget estimation in Iran: solutions and proposals. Research report. (In Persian).
 13. IWRMC (Iran Water Resources Management Company). (1991). Instruction for preparation of water resources balance report. Research report. (In Persian).
 14. IWRMC (Iran Water Resources Management Company). (2010). Instruction for preparation of water resources balance report. Research report. (In Persian).
 15. Jamdar, M, Sarai Tabrizi, M, & Saremi, A. (2019). Management and Optimization of Combined Utilization of Water Resources to Reduce the Hashtgerd Aquifer. Journal of Water and Soil Resources Conservation, 8(3), 85-101. (In Persian).
 16. JCE (Jamab Consulting Engineers). (2012). Report of studies on updating the water resources balance in the Lake Namak basin and its study areas. Research report. (In Persian).
 17. Joshi, S. K., Rai, S. P., Sinha, R., Gupta, S., Densmore, A. L., Rawat, Y. S., & Shekhar, S. (2018). Tracing groundwater recharge sources in the northwestern Indian alluvial aquifer using water isotopes (18O, 2H and 3H). Journal of Hydrology, 559, 835–847. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.02.056.
 18. KCE (Kavab Consulting Engineers). (1999). Studies of the first phase of the artificial recharge scheme for the Hashtgerd aquifer in the downstream of the Kurdan river. Research report. (In Persian).
 19. Ketabchi, H., Mahmoudzadeh, D., Ghadimi, S., & Saghi Jadid, M. (2018). A review of evaluating groundwater balance in Iran: Methods and suggestions. Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran, Head of Research and production, Department of Water and Environment. Research report. (In Persian).
 20. Larijani, S., Noori, H., & Ebrahimian, H. (2017). Estimating Groundwater Recharge by HYDRUS-1D Model (Case Study: Hashtgerd). Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 11(4), 572-585. (In Persian).
 21. Lee, C.-H., Yeh, H.-F., & Chen, J.-F. (2008). Estimation of groundwater recharge using the soil moisture budget method and the base-flow model. Environmental Geology, 54, 1787–1797. https://doi.org/10.1007/s00254-007-0956-7.
 22. Mahmoodzadeh, D., and Ketabchi, H. (2021). Groundwater Budget Estimation of an Over-exploited Aquifer Located in the Arid Climate of Iran (Part one: Comparative and Adaptive Analysis Between 1972 and 2019). Iranian Journal of Soil and Water Research, 52(6), 1527-1542. (In Persian).
 23. MOE (Ministry of Energy). (2014). Aquifer restoration plan. Research report. (In Persian).
 24. Moghimi, H. (2009). Artificial recharge of Hashtgerd plain. Peik Noor Science Quarterly. 1(2). (In Persian).
 25. Mohie El Din, M. O., & Moussa, A. M. A. (2016). Water management in Egypt for facing the future challenges. Journal of Advanced Research, 7(3), 403–412. https://doi.org/10.1016/j.jare.2016.02.005.
 26. Molle, F., Gaafar, I., El-Agha, D. E., & Rap, E. (2016). Irrigation efficiency and the Nile Delta water balance. Water and Salt Management in the Nile Delta: Report, 9, 7. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24418.43208.
 27. Mortazavi Zadeh, F, S., Godarzi, M. (2018). Evaluation of Climate Change Impacts on Surface Runoff and Groundwater Using HadGEM2 Climatological Model (Case Study: Hashtgerd). Journal of soil and water, 433-446. (In Persian).
 28. PRCE (Pars Rai Ab Consulting Engineers). (2010). Semi-detailed studies of Hashtgerd Plain "Groundwater Section". Research report. (In Persian).
 29. Rajaeian, S., Ketabchi, H., & Ebadi, T. (2022). Water resources assessment in Hashtgerd study area based on system of environmental-economic accounting for water. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 54(9), 3313-3332. (In Persian).
 30. Rajaeian, S., Ketabchi, H., & Ebadi, T. (2023). Investigation on quantitative and qualitative changes of groundwater resources using MODFLOW and MT3DMS: a case study of Hashtgerd aquifer, Iran. Environment, Development and Sustainability, 1-26. https://doi.org/10.1007/s10668-022-02904-4.
 31. RIWEM (Research Institute of Water Engineering and Management, Tarbiat Modares University). (2022). Identification of uncertainties and errors in estimation of water balance components and providing the appropriate solutions. Research report. Alborz Regional Water Authority. (In Persian).
 32. Saadati, H., Ismaili, A., Sharifi, F., Mahdavi, M. (2009). Evaluation of groundwater recharge and storage in Hashtgard Plain by water budget and chemical tracking. In: Proceeding of the 5th National Conference of Iran Watershed Sciences and Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. (In Persian).
 33. Safari, F., Shahbazi, A., & Ketabchi, H. (2019). Quality analysis and nitrate map of groundwater resources in Alborz province (Hashtgerd Plain). Journal of Water and Soil Conservation26(5), 113-130. (In Persian).
 34. Sedghi, H., Alaviany, F., Asghari moghaddam, A., Babazadeh, H. (2020). Optimization of Conjunctive Use of Surface Water, Groundwater and Wastewater Resources in Hashtgerd Plain. Hydrogeology, 4(2), 48-62. (In Persian).
 35. Shahbazi, A., Safari, F., & Ketabchi, H. (2020). Modeling of management measures taken to control groundwater level depletion (Hashtgerd plain- Alborz province). Iran-Water Resources Research16(1), 116-134. (In Persian).
 36. Singh, A., Panda, S. N., Uzokwe, V. N. E., & Krause, P. (2019). An assessment of groundwater recharge estimation techniques for sustainable resource management. Groundwater for Sustainable Development, 9, 100218. https://doi.org/10.1016/j.gsd.2019.100218.
 37. Soltani, S. S., Ataie-Ashtiani, B., Danesh-Yazdi, M., & Simmons, C. T. (2020). A probabilistic framework for water budget estimation in low runoff regions: A case study of the central Basin of Iran. Journal of Hydrology, 586, 124898. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124898.
 38. TJSWS (Tehran Jahad Sazandegi Water and Soil Studies Unit). (1987). Report on the water and soil comprehensive plan of the Shur river basin. Research report. (In Persian).
 39. YCE (Yekom Consulting Engineers). (2011). Report of studies on updating the comprehensive water plan of the country. Research report. (In Persian).