ارزیابی حساسیت شاخص‌های کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت(NSFWQI) و شاخص کیفیت آب سطحی ایران(IRWQIsc) بر کیفیت آب رودخانه نکارود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد, گروه مهندسی عمران, دانشکده عمران و محیط‌زیست, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه شهید بهشتی تهران،ایران

10.22059/jwim.2023.355941.1059

چکیده

در سال‌های اخیر افزایش غیراصولی فعالیت‌های کشاورزی در مسیر رودخانه‌ها و تخلیه فاضلاب‌های خانگی ، پساب‌های کشاورزی و صنعتی باعث کاهش شدید کیفیت آب های سطحی شده است. منابع آبی آلوده و یا در معرض آلودگی می‌توانند بر روی تمامی چرخه حیات اثر منفی بگذارند. در این پژوهش روند تغییرات کیفیت آب رودخانه نکا رود از سرچشمه تا محل اتصال به دریای خزر موردبررسی قرارگرفته است. نمونه‌برداری‌ها در فصول مختلف سال 1400 و در سه ایستگاه در مسیر رودخانه انجام و مورد آنالیز قرار گرفت و مقادیر با استانداردهای IRWQIsc و NSFWQI موردبررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد بر اساس شاخص IRWQIsc رودخانه در رده کیفی نسباتا خوب و بر اساس شاخص NSFWQI در رده کیفی قرار دارد اما در ایستگاه 3 بر اساس هر دو شاخص رودخانه در رده کیفی نسبتاً بد تا بد قرار دارد. کیفیت کلی آب از سرچشمه به سمت خروجی روندی کاهشی را دنبال می‌کند و کاهش آن در فصول گرم‌تر نسبت به فصول سردتر است بیشترین کاهش کیفیت در فصل بهار اتفاق می‌افتد که به دلیل افرایش فعالیت‌های کشاورزی در حوضه رودخانه است و نیز کمترین میزان در فصول سرد به‌خصوص زمستان شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sensitivity assessment of the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) and IRan Water Quality Index for Surface Water Resources (IRWQIsc) on the water quality of the Neka River.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mazlomi Mochani 1
  • Ali Hatami 1
  • Ali Moridi 2
  • Reza Khalili 3
1 Master's student, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Environment, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Civil, Water and Environmental department, Shahid Beheshti University
3 PhD students, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Environment, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the unprincipled increase in agricultural activities along rivers and the discharge of domestic sewage, agricultural and industrial effluents has caused a sharp decrease in the quality of surface water. Contaminated or exposed water sources can have a negative effect on the entire life cycle. In this research, the trend of water quality changes in Neka River from its source to the junction with the Caspian Sea has been investigated. Sampling was done and analyzed in different seasons of 1400 and at three stations along the river, and the values were checked with IRWQIsc and NSFWQI standards. The results showed that according to the IRWQIsc index, the river is in the relatively good quality category and according to the NSFWQI index, it is in the quality category, but in station 3, according to both indicators, the river is in the relatively bad to bad quality category. The overall quality of water from the source to the outlet follows a decreasing trend and its reduction is greater in the warmer seasons than in the colder seasons, the highest reduction in quality occurs in the spring season, which is due to the increase in agricultural activities in the river basin, and the lowest amount in the seasons It is cold especially in winter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Qualitative assessment
  • Nekarud river
  • IRWQIsc index
  • NSFWQI index