ارزیابی نحوه پخش نیترات در منابع آب زیرزمینی مجاور محدوده دفن زباله شهر لاهیجان: چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 No.5, Elahe Ave., Naseri St., South Dibaji

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه یزد

10.22059/jwim.2022.347460.1013

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی موضوع سلامت انسان به دلیل مصرف مداوم آب‌های زیرزمینی آلوده به نیترات در بین گروه‌های سنی مختلف مردم در مجاورت محل دفن زباله شهر لاهیجان است. از اینرو در این مطالعه، 34 نمونه آب زیرزمینی در طول فصل تر (آبان ماه) و خشک (شهریورماه) جمع‌آوری شد و یون‌های اصلی در آزمایشگاه آنالیز شدند. غلظت نیترات در فصل تر 18 تا 30 میلی‌گرم در لیتر با میانگین 24.2 میلی‌گرم در لیتر و در فصل خشک 8 تا 24 میلی‌گرم در لیتر با میانگین 14.5 میلی گرم در لیتر متغیر بود. مقدار شاخص آلودگی نیتروژنNPI نشان داد در فصل تر 23درصد نمونه‌ها سالم و77 درصد مکان نمونه، آلودگی کم و در فصل خشک 82 درصد نمونه‌ها سالم و 18 درصد از نمونه‌ها دارای آلودگی کم است. مدل ارزیابی ریسک غیرسرطان زایی نشان داد که مسائل بهداشتی در میان گروه‌های سنی مختلف از جمله نوزادان، کودکان، جوانان، بزرگسالان و سالمندان قرار دارند. نتایج ریسک سرطان‌زایی نشان داد که در فصل تر 65 درصد نمونه‌های آب زیرزمینی و در فصل خشک 18 درصد نمونه‌ها برای آشامیدن گروه سنی 6 تا 12 ماه نامناسب است. منابع شناسایی شده نیترات عبارتند از منابع نیترات یافت شده در منطقه مورد مطالعه، فعالیت‌های انسان‌زایی مانند محل دفن زباله لاهیجان و زباله‌های ساکنین روستا می‌باشد. بنابراین، بازرسی دوره‌ای آب، چک‌آپ بهداشتی و تصفیه خانه مشترک در مناطق روستایی، اقدامات اصلاحی است که باید برای کاهش اثرات شدید آب آشامیدنی آلوده به نیترات در منطقه مورد مطالعه انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Field evaluation of nitrate distribution in groundwater at Lahijan landfill: challenges and solutions

نویسندگان [English]

  • Amir Hajizadeh 1
  • SEYED ABBAS Hosseini 2
  • saman Javadi 3
  • Vahab Amiri 4
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 No.5, Elahe Ave., Naseri St., South Dibaji
3 University of Tehran
4 Yazd University
چکیده [English]

The main purpose of this article is to investigate the issue of human health due to the continuous consumption of nitrate-contaminated underground water among people of different age groups in the vicinity of Lahijan depot. Therefore, in this study, 34 groundwater samples were collected during the wet (November) and dry (September) seasons, and the main ions were analyzed in the laboratory. Nitrate concentration in the wet season varied from 18 to 30 mg/L with an average of 24.2 mg/L and in the dry season from 8 to 24 mg/L with an average of 14.5 mg/L. The amount of NPI nitrogen pollution index showed that in the wet season, 23% of the samples are healthy and 77% of the sample locations have low pollution, and in the dry season, 82% of the samples are healthy and 18% of the samples have low pollution. The noncarcinogenic risk assessment model showed that health issues are among different age groups, including infants, children, youth, adults, and the elderly. The results of the carcinogenic risk showed that in the wet season, 65% of the underground water samples and in the dry season, 18% of the samples are unsuitable for drinking by the age group of 6 to 12 months. Identified sources of nitrates include nitrate sources found in the study area, anthropogenic activities such as Lahijan landfill and village residents' waste. Therefore, periodic water inspection, health check-up and common treatment plant in rural areas are corrective measures that should be taken to reduce the severe effects of nitrate-contaminated drinking water in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lahijan Aquifer
  • Landfill
  • Groundwater
  • Pollution