بررسی سازگاری گونه گیاهی وتیور در شرایط آبیاری با شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

4 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

5 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

استفاده از فرآیندهای طبیعی از جمله گیاه پالایی راه حلی مناسب برای کاهش آلودگی آب و خاک است. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی بر رشد گونه گیاهی وتیور؛ دو آزمایش جداگانه در سال زراعی1400-1399 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و در گلخانه اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل، شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی در سطوح (صفر درصد، 25 درصد 50 درصد ، 75 درصد و 100 درصد) هر کدام در سه تکرار با دو تنش آبی در دو سطح 5 و 10 روزه اجرا شد. صفات ارزیابی شده شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه، وزن تر و خشک اندام‌های هوایی و وزن تر و خشک اندام زمینی (ریشه) بود. نتایج آزمایش نشان داد آبیاری با شیرابه زباله‌های شهری تأثیر معنی‌داری بر تعداد شاخه (P<0.01)، وزن تر و خشک ریشه در سطح 5 درصد داشت. نتایج کاربرد فاضلاب صنعتی تاثیر معنی‌داری بر ارتفاع و تعداد شاخه (P<0.01)، وزن خشک هوایی، وزن تر و خشک ریشه (P<0.05) داشت. اما تاثیر معنی داری بر وزن تر هوایی نداشت (P>0.05). بیشترین اثر افزایشی فاضلاب صنعتی و تنش آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه وتیور در سطح برهمکنشی، تیمار W2A1 (25 درصد فاضلاب صنعتی و تنش 5 روز آبیاری) به دست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد، استفاده از تیمارهای شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی مخلوط با آب آبیاری جهت آبیاری گونه سازگار وتیور می‌تواند به عنوان راهکاری برای استفاده از آبهای نامتعارف در تولید به شمار آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Vetiver plant species Compatibility under waste leachate and industrial wastewater irrigation conditions

نویسندگان [English]

  • Sadroddin Abdollahi Mansurkhani 1
  • Mehdi Asadilour 2
  • Ali Farzadian 3
  • Aslan Egdernezhad 4
  • Ali Asareh 5
1 PhD Student, Department of Water Science and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 water science engineering department,, Agriculture and Natural Resources Faculty, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
5 Department of Water Science and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The use of natural processes such as phytoremediation is a suitable solution to reduce water and soil pollution. In this study, two separate experiments were conducted in the form of a 2019-2020 factorial experimental design in a greenhouse to investigate the effects of sewage leachate and industrial effluents on the growth characteristics of vetiver plant species. The experimental factors included leachate and industrial effluents at concentrations of 0%, 25%, 50%, 75%, and 100% in three replicates with two water use stress in 5 and 10 days. Characteristics evaluated included plant height, number of branches, fresh and dry weight of shoots, and fresh and dry weight of soil organs (roots). The results showed that irrigation with municipal wastewater leachate had a significant effect on the number of branches (P < 0.01), fresh weight, and dry weight of roots at a 5% level. The results of applying industrial wastewater had a significant effect on height, number of branches (P < 0.01), dry weight of vetiver, and fresh and dry weight of roots (P < 0.05), but no significant effect on fresh weight of vetiver (P > 0.05). The highest additive effect of industrial effluent and irrigation stress on plant morphological characteristics was obtained at the interaction level, W2A1 treatment (25% industrial effluent and 5 days irrigation stress). The results of this study showed that the use of waste leachate and industrial wastewater mixed with irrigation water to irrigate compatible vetiver species can be considered as a solution for the use of unconventional water in production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Randomized Complete Design
  • Unconventional Waters
  • Vetiveria Zizonicides
  • Water Stress