بررسی آزمایشگاهی رابطه بین نشت و فشار برای قطرها و جنس‌های مختلف لوله در خطوط انتقال آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 دکتری، معاونت بهره‌ برداری و توسعه فاضلاب ، شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، ایلام، ایران.

3 کارشناسی ارشد، معاونت بهره‌ برداری و توسعه فاضلاب ، شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، ایلام، ایران.

4 مدیر تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدر رفت آب از خطوط لوله انتقال آب به طور متوسط 20 تا 30 درصد از آب منتقل شده آنها می‌باشد و این مقدار در سیستم-های قدیمی به ویژه در سیستم‌هایی که نگهداری ناکارآمد دارند، به بالای 50 درصد می‌رسد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نشت و فشار برای قطرها و جنس‌های مختلف لوله پرداخته شد. یکسری آزمایشات در محل مخزن امام علی شهر ایلام انجام گرفت. آزمایشات در سه لوله فلزی80، 150 و 200 میلیمتر و دو لوله پلی‌اتیلن با قطر 110 و 160 میلیمتر انجام شد. نشت به صورت مصنوعی در لوله‌های مربوطه با قطر سوراخ‌های مختلف انجام گرفت. قطر حداقل و حداکثر سوراخ‌های نشت به ترتیب برابر 8 و 60 میلیمتر بود. حداقل و حداکثر فشار ایجاد شده در لوله‌ها به ترتیب 4 تا 12 بار بود. ضرایب n و k که مربوط به فرمول توانی نشت می‌باشند، برای هر یک از سوراخ‌ها در لوله‌های فلزی و پلی‌اتیلن محاسبه شد. تغییرات ضرایب n در برابر قطر سوراخ برای لوله‌ها بین 351/0 تا 754/0 می‌باشد. تغییرات ضرایب k در برابر قطر سوراخ برای لوله‌ها نشان داد که این ضریب با افزایش قطر سوراخ افزایش می‌یابد. در لوله فلزی با قطر سوراخ 20 میلیمتر و فشار 12 بار، حداکثر مقدار دبی نشت برابر با 75/8 لیتر در ثانیه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study between leakage and pressure for different pipe size and material in water conveyance pipeline

نویسندگان [English]

  • Jafar Mamizadeh 1
  • Mohammad Mohammadi 2
  • Reza Rezaei 3
  • Leyli Shafiei 4
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
2 PhD, Deputy of Exploitation and Development of Sewage, Ilam Water and Sewerage company, Ilam, Iran.
3 MSc, Deputy of Exploitation and Development of Water, Ilam Water and Sewerage company, Ilam, Iran.
4 Head of Research, Ilam Water and Sewerage company, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Water loss from water transmission pipelines is on average 20 to 30% of their transferred water, and this amount reaches over 50% in older systems, especially in systems with inefficient maintenance. In this study, the relationship between leakage and pressure for different diameters and pipe types was investigated. Experiments were performed at Imam Ali reservoir in Ilam city in three ST pipes of 80, 150 and 200 mm and two PE pipes with diameters of 110 and 160 mm. Leakage was performed artificially in the relevant pipes with different hole diameters. The minimum and maximum diameters of the leak holes were 8 and 60 mm, respectively. The minimum and maximum pressures in the pipes were 4 to 12 bar, respectively. The coefficients n and k, which are related to the leakage power formula, were calculated for each of the holes in the ST and PE pipes.Variations of n coefficients against hole diameters for pipes are between 0.351 to 0.754. Changes in the coefficients k versus hole diameter for pipes showed that this coefficient increases with increasing hole diameter. In a ST pipe with a hole diameter of 20 mm and a pressure of 12 bar, the maximum leakage rate of 8.75 liters per second was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conveyance lines
  • Experimental study
  • Leakage
  • Pressure
Bhave, P.R. (1991). Analysis of flow in water distribution networks, Technomic Publishing Co., Lancaster, PA, USA, 461 p.
Boostani1, A. & Khodashenas, S.R. (2015). Studying a leakage detection method in pressurized water networks based on the pressure–leakage relation. Journal of Water and Sustainable Development, 2(1), 59-66. (In Persian)
Greyvenstein, B., & Van Zyl, J.E. (2007). An experimental investigation into the pressure – leakage relationship of some failed water pipes. Journal of Water Supply: Research and Technology, 56(2), 117-124.
Iran Ministry of Energy. (2012). Guideline for determining effective parameters on unaccounted for water (UFW) and water losses reduction schemes.https://moe.gov.ir/Rules_and_Regulations_Issue. (In Persian)
Jalili ghazizadeh, M.R., & Aidi, Z. (2016). Provide analytical relationships of pressure management in water distribution networks. Journal of Environmental Studies, 42(3), 517-529. (In Persian)
Lambert, A. (1997). Pressure management/ Leakage relationships: theory, concepts and practical applications. Minimizing Leakage in Water Supply/ Distribution Systems, IQPC Seminar, London.
Schwaller, J., & van Zyl, E. (2014). Modeling the Pressure-Leakage Response of Water Distribution Systems Based on Individual Leak Behavior. Journal of Hydraulic Engineering, 141(5), 182-189.
Sharoonizadeh, SH., & Mamizadeh, J. (2016). Application of modified complementary reservoir approach in analysis of water distribution networks under pressure-deficient conditions. Urban Water Journal, 23(3), 260-266.
Shirzad, A. & Tabesh, M (2011). Laboratory study of pressure-flow relations used in hydraulic analysis models based on pressure in water distribution networks, 10th Iran Hydraulic Conference, Rasht, Iran Hydraulic Association, University of Guilan. (In Persian)
Sivakumar, P., & Prasad R.K. (2014). Simulation of Water Distribution Network under Pressure-Deficient Condition. Journal of  Water Resources Management, 28, 3271-3290.
Sivakumar, P., & Prasad, R. K. (2015). Extended Period Simulation of Pressure-Deficient Networks Using Pressure Reducing Valves. Journal of  Water Resources Management, 29(5), 1713-1730.
Tabesh, M., Shirzad, A., Arefkhani, V., & Mani, A. (2014). A comparative study between the modified and available demand driven based models for head driven analysis of water distribution networks. Urban Water Journal, 11(3), 221-230.
Tucciarelli, T., Criminisi, A., & Termini, D. (1999). Leak analysis in pipeline systems by means of optimal valve regulation. Journal of Hydraulic Engineering,125(3), 277-285.
Vairavamoorthy, K., & Lumbers, J. (1998). Leakage reduction in water distribution systems: optimal valve control. Journal of hydraulic Engineering,124(11), 1146-1154.
Van Zyl, J.E., & Malde, R. (2017). Evaluating the pressure-leakage behaviour of leaks in water pipes. Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua, 66(5), 287-299.