تحلیل ریسک طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای با روش تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: فلات مرکزی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه یکی از راهکارها جهت تامین نیازهای روزافزون منابع آب و رسیدن به تعادل منطقه‌ای، طرح های انتقال آب بین حوضه‌ای است. این مطالعه، به بررسی هشت سناریو به منظور ارزیابی ریسک سناریوهای انتقال آب بین حوضه‌ای از حوضه کارون بزرگ به فلات مرکزی ایران با هدف تامین آب شرب می‌پردازد. اولویت بندی این سناریوها با استفاده از چهار معیار مهم و تأثیرگذار ریسک اجتماعی- سیاسی، ریسک زیست محیطی و منابع آبی، ریسک فنی و ریسک اقتصادی با توجه به معیارهای یونسکو انجام شده است. به کمک این معیارها، ده رویداد پایه موثر در طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای شناخته شد. سپس به کمک مدل های درخت خطای صریح(FTA) و درخت خطای فازی (FFTA)، احتمال شکست روﯾﺪاد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب نهایی راس «شکست طرح های انتقال آب» برای سناریوها محاسبه شد. نتایج نشان داد انتقال آب از حوضه بهشت آباد از طریق پمپاژ و تونل کوتاه از دبی پایه بهشت آباد برای استان اصفهان و حوضه خرسان- سد خرسان3 برای استان های یزد و کرمان با احتمال شکست محاسبه شده صریح و فازی به میزان 0.65 و 0.61 سناریوی برتر می‌باشد. به دلیل میزان بالای احتمال شکست برآورد شده و به منظور شناسایی عوامل موثر بر وقوع این شکست، رویدادهای پایه براساس سهم وقوع خود در شکست رویداد راس به کمک دو شاخص BI و FIM، رتبه بندی شدند که نتایج حاکی از اهمیت بیشتر معیارهای اجتماعی- سیاسی و زیست محیطی در شکست طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Risk Analysis of Inter-Basin Water Transfer Plans by Fuzzy Fault Tree Analysis Method (Case Study: Iranian Central Plateau)

نویسندگان [English]

 • Tahereh Ghanian 1
 • Abbas Roozbahani 2
1 M.Sc. Student in Water Resources Engineering, Department of Water Engineering, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, one of the solutions to meet the growing water needs and achieve regional balance is inter-basin water transfer projects. This study examines eight scenarios in order to evaluate eight scenarios of inter-basin water transfer from great Karun watersheds to the central plateau of Iran with the aim of supplying drinking water. Prioritization and evaluation of these scenarios were performed using four important and effective criteria (social and political risk, environmental and water resources risk, technical risk and economic risk) in inter-basin water transfer according to UNESCO criteria. Then, with the help of these criteria, ten effective basic events in inter-basin water transfer projects. Then, using the Fault Tree Analysis (FTA) and Fuzzy Fault Tree Analysis (FFTA) models, the failure probability of top event "failure of water transfer projects" for all eight scenarios were calculated. The results showed that water transfer from Behesht-Abad basin through Pumping and short tunnel from Behesht-Abad base flow for Isfahan province and khersaan basin - khersaan dam to Yazd and Kerman provinces with crisp and fuzzy failure probability of 0.65 and 0.61 as the eighth scenario, is the superior scenario. Due to the high probability of failure and in order to identify the factors affecting the occurrence of this failure, the basic events were ranked based on their effect in the failure of the top event using two indicators of BI and FIM. The results indicate the greater importance of socio-political and Environment criteria in the failure of inter-basin water transfer projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Central plateau basin of Iran
 • Fault tree analysis
 • Fuzzy fault tree analysis
 • Inter-basin water transfer
 1. Abedzadeh, S., Roozbahani, A., & Heidari, A. (2020). Risk Assessment of Water Resources Development Plans Using Fuzzy Fault Tree Analysis.Water Resources Management, 7(1), 29-45.
 2. Babaei, M., Roozbahani, A., & Hashemy Shahdany, SM. (2018). Risk Assessment of Agricultural Water Conveyance and Delivery Systems by Fuzzy Fault Tree Analysis Method. Water Resources Management, 32(12), 4079–4101.
 3. Calizaya, A., Meixner, O., Bengtsson, L., & Berndtsson, R. (2010). Multi-criteria decision analysis (MCDA) for integrated water resources management (IWRM) in the Lake Poopo Basin, Bolivia. Water Resources Management, 24(10), 2267-89.
 4. Cox WE. (1999). Determining when interbasin water transfer is justified: criteria for evaluation. Proceedings, International Workshop on Interbasin Water Transfer, UNESCO, Paris, 173-178.
 5. Ferdous, F., Miao, H., Leaird, D. E., Srinivasan, K., Wang, J., Chen, L., ... & Weiner, A. M. (2011). Spectral line-by-line pulse shaping of on-chip microresonator frequency combs. Nature Photonics, 5(12), 770-776.
 6. Gachlou, M., Roozbahani, A., & Banihabib, ME. (2019). Comprehensive risk assessment of river basins using Fault Tree Analysis. Journal of hydrology, 5(4), 1321-1334.
 7. Jian, H.U., Junying, C., Jiahong, L., & Dayong, Q. (2011). Risk identification of sudden water pollution on fuzzy fault tree in beibu-gulf economic zone. Procedia Environmental Sciences, 10(C), 2413-2419.
 8. Kefayati, M., Saghafian, B., Ahmadi, A., & Babazadeh, H. (2018). Empirical evaluation of river basin sustainability affected by inter-basin water transfer using composite indicators. Water and Environment Journal, 32(1), 104-111.
 9. Liang, G. S., & Wang., M. J. (1991). A fuzzy multi-criteria decision-making method for facility site selection. The International Journal of Production Research, 29(11), 2313-2330.
 10. Lindhe, A., Rosén, L., Norberg, T., & Bergstedt, O. (2009). Fault tree analysis for integrated and probabilistic risk analysis of drinking water systems. Water research, 43(6), 1641-1653.
 11. Humaimi Mahmood, N., Lim, P. C., Mazalan, S. M., & Abdul Razak, M. A. (2013). Blood cells extraction using color based segmentation technique, International journal of life sciences biotechnology and pharma research, 2(2), 2250-3137.
 12. Misra, Krishna B., & Soman, K. P. (1995). Multi State Fault Tree Analysis Using Fuzzy Probability Vectors and Resolution Identity." Reliability and safety analyses under fuzziness. Physica-Verlag HD, 113-125.
 13. Mohammadi, F., Fatahi, R., Samadi Boroujeni, H., & Javadi, M. (2012). Assessment of the sensitivity of environmental and social criteria in the ranking of suggested alternatives for the Beheshtabad inter-basin Water Transfer Project using the AHP method. National Conference on Inter-basin Water Transfer (Challenges and Opportunities), Iran. (In Persian)
 14. Pan, Z. J., & Tai, Y.C. (1988). Variance importance of system components by Monte Carlo. IEEE Transactions on Reliability, 37(4), 421-423.
 15. Peng, Z., Xiaodong, M., Zongrun, Y., & Zhaoxiang, Y. (2008). An approach of fault diagnosis for system based on fuzzy fault tree. MultiMedia and Information Technology, MMIT'08. International Conference on IEEE, China.
 16. Razavi Toosi, S., Samani, J.M.V. & Koorehpazan Dezfuli, A. (2011). Ranking Inter-basin Water Resources Projects Using Fuzzy Multiple Attribute Group Decision Making Method. Iran Water Resources Research, 3(2), 1- 9. (In Persian).
 17. Roozbahani, A., Ghased, H., & Hashemy Shahdany, SM. (2020). Inter-basin water transfer planning with grey COPRAS and fuzzy COPRAS techniques: A case study in Iranian Central Plateau. Journal of Science of the Total Environment, 726, 138499.
 18. Sadiq, R., Kleiner, Y., & Rajani, B. (2007). Water quality failures in distribution networks—risk analysis using fuzzy logic and evidential reasoning. Risk analysis, 27(5), 1381-1394.
 19. Tabesh, M., Roozbahani, A., & Hadigol, F. (2018). Risk Assessment of Water Treatment Plants Using Fuzzy Fault Tree Analysis (Case Study: Jalaliyeh Water Treatment Plant). Journal of Water and Wastewater, 29(4), 132-144. (In Persian)
 20. Taheriyoun, M., & Moradinejad, S. (2015) Reliability analysis of a wastewater treatment plant using fault tree analysis and Monte Carlo simulation. Environmental monitoring and assessment, 187(1), 4186.
 21. Yager, R. R. (1980). On a general class of fuzzy connectives. Fuzzy sets and Systems, 4(3), 235-242.
 22. Dong, Y., & Datao, Y. (2005). Estimation of failure probability of oil and gas transmission pipelines by fuzzy fault tree analysis. Journal of loss prevention in the process industries, 18(2), 83-88.
 23. Zarghami, M., Szidarovszky, F., & Ardakanian, R. (2009). Multi-attribute decision making on inter-basin water transfer projects. Scientia Iranica. Transaction E, Industrial Engineering, 16(1), 73-80.